Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie przystąpił  do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 Na realizację Programu w roku 2024 Gmina Gniewkowo otrzymała:

– wartość dofinansowania: 1.162.086,00 zł

– całkowita wartość: 1.162.086,00 zł

Celem programu jest ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez stymulowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania aktywności i umożliwienie im realizowania prawa do niezależnego życia.

Adresatami Programu są:

Osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

  • znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:

– wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe)

– zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

– załatwianiu spraw urzędowych;

– nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

– wykonywaniu czynności dnia codziennego

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Program trwa do 31.12.2024 roku.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia (załącznik karta zgłoszenia), oraz załączenie kserokopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Karty zgłoszeniowe należy składać osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie ul. Dworcowa 8c, pok. 23 do 01.03.2024 r.

UWAGA

Informujemy, że złożenie dokumentacji nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024.

Zakwalifikowanie odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń, osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością, a także dostępnością usług na terenie gminy, zgodnie z przyznanymi środkami finansowymi.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Programu można uzyskać pod numerem telefonu:
(52) 35 85 361

Dokumenty do pobrania:

program-aoon-jst-edycja-2024-1692196373

Karta zgłoszenia AOOzN 2024