Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Dworcowa 8c
88-140, Gniewkowo
Telefon:  +52 3585360
e-mail: mgops@mgops-gniewkowo.pl

Skrzynka e-PUAP:
/mgopsgniewkowo/skrytka

ŚWIADCZENIA RODZINNE I WYCHOWAWCZE
52 358 53 62

DODATKI MIESZKANIOWE
52 358 53 62

KARTA DUŻEJ RODZINY
52 358 53 66

POMOC SPOŁECZNA
52 358 53 63; 64; 68

Dodatek energetyczny

Dodatek przysługuje tzw. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy. Zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. Co ważne – osoba ubiegająca się o dodatek energetyczny musi zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej, jak również posiadać przyznany dodatek mieszkaniowy.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.),

  • obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. (M.P. z 2020 r. poz. 374);

  • uchwała nr X/64/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. wynosi:

dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną – 10,94 zł/miesiąc;

dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 15,19 zł/miesiąc;

dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób – 18,23 zł/miesiąc.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego

  • kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Do pobrania :

druk wniosku o przyznanie dodatku energetycznego