Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Dworcowa 8c
88-140, Gniewkowo
Telefon:  +52 3585360
e-mail: mgops@mgops-gniewkowo.pl

Skrzynka e-PUAP:
/mgopsgniewkowo/skrytka

ŚWIADCZENIA RODZINNE I WYCHOWAWCZE
52 358 53 62

DODATKI MIESZKANIOWE
52 358 53 62

KARTA DUŻEJ RODZINY
52 358 53 66

POMOC SPOŁECZNA
52 358 53 63; 64; 68

Dodatek osłonowy”

Od stycznia do 31 października 2022r. można składać wnioski o nowe jednorazowe świadczenie – dodatek osłonowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dodatek osłonowy będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają kwoty 2.100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub kwoty 1.500,00 zł na osobę
w gospodarstwie wieloosobowym (dochód w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. oświadczeniach rodzinnych -Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm. oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270 )

Wnioski złożone do 31 stycznia 2022 r. zostaną realizowane w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Wnioski złożone po 31 stycznia 2022r. będą wypłacane jednorazowo. W tym przypadku 100 % dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy kwoty 2100 złotych,

  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy kwoty 1500 złotych miesięcznie na osobę,

  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy kwoty 1500 złotych miesięcznie na osobę,

  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy kwoty 1500 złotych miesięcznie na osobę.

* Podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy
na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi,
wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162
i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym jedna osoba może wchodzić
w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany będzie wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wnioski można składać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Gniewkowie:

– elektronicznie – za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej Skrzynka
e-PUAP:
/mgopsgniewkowo/skrytka

– tradycyjnie (papierowo)

Formularz wniosku o przyznanie dodatku osłonowego jest dostępny
na stronie internetowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gniewkowie oraz
w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie M-GOPS w Gniewkowie,
ul. Dworcowa 8c, pok. 2 (parter)
w godzinach urzędowania.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: (52) 35 85 360.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o dodatek osłonowy

Klauzula informacyjna RODO