Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Dworcowa 8c
88-140, Gniewkowo
Telefon:  +52 3585360
e-mail: mgops@mgops-gniewkowo.pl

Skrzynka e-PUAP:
/mgopsgniewkowo/skrytka

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
52 358 53 62

DODATKI MIESZKANIOWE
52 358 53 62

KARTA DUŻEJ RODZINY
52 358 53 66

POMOC SPOŁECZNA
52 358 53 63; 64; 68

GODZINY URZĘDOWANIA
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W GNIEWKOWIE

PONIEDZIAŁEK         7:00 – 15:00

WTOREK                   7:00 – 16:00

ŚRODA                      7:00 – 15:00

CZWARTEK               7:00 – 15:00

PIĄTEK                      7:00 – 14:00

Deklaracja dostępności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gniewkowie

 

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie.

 

Wstęp deklaracji

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

 

Niniejsze oświadczenie ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie.

 

 Dane teleadresowe jednostki:

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie
telefon: 52 358 53 60
e-mail: mgops@mgops-gniewkowo.pl
adres korespondencyjny: ul. Dworcowa 8c; 88 – 140 Gniewkowo

 

Data publikacji strony internetowej: 14.06.2012 r.
Data publikacji BIP dla M-GOPS w Gniewkowie: 09.01.2015 r.

 

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

 

Ułatwienia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:

podwyższony kontrast (czarne tło i żółte lub białe litery (opcjonalnie)),

możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,

nawigacja za pomocą skrótów klawiszowych.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

Za rozpatrywanie uwag, żądań i wniosków odpowiada: Justyna Marek

e-mail: mgops@mgops-gniewkowo.pl
telefon: 52 358 53 60

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej, alternatywnej formie.

Wniosek lub żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli wniosek dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

 W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przekazać również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  

Dostępność architektoniczna

 

Osoby z niepełnosprawnościami narządów ruchu mają możliwość zaparkowania samochodu na miejscach parkingowych przed wejściem do budynku. Na parkingu znajduje się ogółem 21 miejsc parkingowych, w tym 2 dla osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu.

 

Wejście dostępne jest dla osób z niepełnosprawnościami. Do drzwi stanowiących wejście dla klientów prowadzi podjazd z jednej strony wejścia oraz stopień, z drugiej.

 

W Biurze Obsługi Klienta jest możliwość obsługi osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Spotkania z pracownikami merytorycznymi odbywają się na I piętrze budynku. Dostęp do I piętra jest możliwy za pomocą schodów lub windy. W korytarzach na każdym piętrze znajdują się wyznaczone miejsca do odpoczynku. Krawędzie schodów oznaczone są odpowiednio kontrastową taśmą żółto – czarną.

 

Osoba z psem asystującym może wejść do budynku.