Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Dworcowa 8c
88-140, Gniewkowo
Telefon:  +52 3585360
e-mail: mgops@mgops-gniewkowo.pl

Skrzynka e-PUAP:
/mgopsgniewkowo/skrytka

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
52 358 53 62

DODATKI MIESZKANIOWE
52 358 53 62

KARTA DUŻEJ RODZINY
52 358 53 66

POMOC SPOŁECZNA
52 358 53 63; 64; 68

GODZINY URZĘDOWANIA
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W GNIEWKOWIE

PONIEDZIAŁEK         7:00 – 15:00

WTOREK                   7:00 – 16:00

ŚRODA                      7:00 – 15:00

CZWARTEK               7:00 – 15:00

PIĄTEK                      7:00 – 14:00

Świadczenia Rodzinne

 

Dział Świadczeń Rodzinnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zajmuje się realizacją zadań związanych z wypłatą następujących świadczeń:

 • zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego;

 • zasiłku pielęgnacyjnego;

 • świadczenia pielęgnacyjnego;

 • specjalnego zasiłku opiekuńczego;

 • jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka;

 • świadczenia rodzicielskiego;

 • zasiłku dla opiekuna;

 • jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (ustawa „Za życiem”).

 

Zasiłki rodzinne

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O ZASIŁEK RODZINNY?

rodzice dziecka, jeden z rodziców dziecka

opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka

osoba ucząca się w szkole lub

szkole wyższej, nie dłużej niż

do ukończenia 24 roku życia

Zasiłek rodzinny przysługuje:

1.

jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674,00 zł lub 764,00 zł netto w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;

2.

w przypadku, gdy łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących rodzinie w bieżącym okresie zasiłkowym jest wyższa od kwoty, o którą został przekroczony miesięczny dochód rodziny. Jeżeli wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami ustalona zgodnie z w/w zasadą jest niższa niż 20,00 zł świadczenia nie przysługują;

3.

do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo do ukończenia 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;

4.

osobie uczącej się w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

 

Wysokość zasiłku rodzinnego i dodatków:

Wysokość zasiłku rodzinnego:

1

zasiłek na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia

95,00 zł

2

zasiłek na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia
do ukończenia 18 roku życia

124,00 zł

3

zasiłek na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia
do ukończenia 24 roku życia

135,00 zł

Dodatki do zasiłku rodzinnego i ich wysokość:

1. dodatek z tytułu urodzenia się dziecka, na które przyznano zasiłek rodzinny 1 000,00 zł
2. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; 400,00 zł
3. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka;

193,00 zł

na jedno dziecko, na które przyznano zasiłek rodzinny

386,00 zł

na dwoje lub więcej dzieci, uprawnionych do dodatku, na które przyznano zasiłek rodzinny

4. dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej; 95,00 zł
5. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;

90,00 zł

na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia

110,00 zł

na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia

6. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego; 100,00 zł
7.

dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki
w szkole poza miejscem zamieszkania.

113,00 zł

w związku z zamieszkiwaniem
w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej,

69,00 zł

w związku z dojazdem z miejsca zamieszania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej.

Prawo do dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny. Dodatki nie przysługują, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny na to dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków.

Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci.

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000,00 zł przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego w ustawie, tj. 1922,00 zł netto.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczna albo dziecka przysposobionego-w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpatrzenia.
Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (wymogu tego nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dzieko).

Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE:

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie i przysługuje:

– niepełnosprawnemu dziecku;
– osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
– osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
– osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,
– osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli pobyt osoby i udzielane przez tę instytucję świadczenia częściowo lub w całości finansowane są z budżetu państwa albo z Narodowego Funduszu Zdrowia.

WAŻNE!  Jeżeli z racji niepełnosprawności lub wieku (75 lat) nastąpi przyznanie dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego przez inne instytucje tj. ZUS, KRUS  należy to niezwłocznie  zgłosić w tutejszym organie, aby uniknąć nadpłacenia zasiłku i konieczności jego zwrotu.

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Świadczenie pielęgnacyjne ta forma wsparcia ze strony państwa przysługuje:
– matce albo ojcu,
– opiekunowi faktycznemu dziecka (opiekunem takim w świetle ustawy o świadczeniach rodzinnych jest osoba, która opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka),
– osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną,
– innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny – w tym przypadku o świadczenie pielęgnacyjne mogą ubiegać się osoby, jeżeli spełnione są dodatkowe warunki, a mianowicie: rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; nie ma opiekuna faktycznego dziecka, ani osoby będącej rodziny zastępczą lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli osoba ubiegająca się nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub w przypadku dziecka do 16 roku życia orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 2458,00 zł miesięcznie.
Świadczenie pielęgnacyjne podlega corocznej waloryzacji w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest niezależnie od dochodu rodziny.

Za osobę uprawnioną do świadczenia pielęgnacyjnego mogą być opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalno-rentowe.

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Świadczenie to może zostać przyznane osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudniania lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności albo osobą niepełnosprawną legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie za wskazaniami: koniecznością stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego to 620,00 zł miesięcznie.

Zasiłek ten przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 764,00 zł.

Za osobę uprawnioną do specjalnego zasiłku opiekuńczego mogą być opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalno-rentowe. 

 

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego wypłaca się w okresach miesięcznych.

Zasiłek rodzinny przyznawany jest na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych orazwypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

Natomiast, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia, a jeżeli złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Tryb odwoławczy

 

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty jej odebrania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie, przy ul. Dworcowej 8c, 88-140 Gniewkowo.

Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega żadnym opłatom.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 ze zm.);

 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1466);

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1497);

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2021 r. poz. 735 t.j.).

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. Z 2010 r. nr 183, poz. 1234, Dz.U. z 2019, poz. 2229).

 

 

Koordynacja Świadczeń

W przypadku gdy osoba uprawniona do świadczeń rodzinnych/ wychowawczych lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie przekazuje wniosek wraz z dokumentami do Wydziału Koordynacji Świadczeń Delegatury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu.

W celu usprawnienia procedury przekazywania wniosków niezbędne jest jego prawidłowe wypełnienie oraz załączenie dodatkowych dokumentów potwierdzających sytuację zawodową zarówno osoby przebywającej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i osoby przebywającej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Do wniosku należy dołączyć jeden z dokumentów: Oświadczenie dotyczące świadczeń uzależnionych od dochodu (zasiłek rodzinny) lub Oświadczenie dotyczące świadczeń niezależny od dochodu (świadczenie wychowawcze, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny osób z niepełnosprawnością do 18 roku życia, świadczenie rodzicielskie)

oraz w przypadku osób niezatrudnionych u zagranicznych pracodawców zaświadczenie A1 z ZUS-u.

Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia A1 może wystąpić:

– pracodawca,

– osoba wykonująca pracę na własny rachunek,

– pracownik.

Zaświadczenie potwierdza, że w okresie pracy za granicą właściwe jest ustawodawstwo polskie, a więc składki powinny być opłacane w Polsce.

Dokumenty do pobrania

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (załącznik)

Załączniki dot. sytuacji dochodowej rodziny

Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego

Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłeku opiekuńczego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego