Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Dworcowa 8c
88-140, Gniewkowo
Telefon:  +52 3585360
e-mail: mgops@mgops-gniewkowo.pl

Skrzynka e-PUAP:
/mgopsgniewkowo/skrytka

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
52 358 53 62

DODATKI MIESZKANIOWE
52 358 53 62

KARTA DUŻEJ RODZINY
52 358 53 66

POMOC SPOŁECZNA
52 358 53 63; 64; 68

GODZINY URZĘDOWANIA
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W GNIEWKOWIE

PONIEDZIAŁEK         7:00 – 15:00

WTOREK                   7:00 – 16:00

ŚRODA                      7:00 – 15:00

CZWARTEK               7:00 – 15:00

PIĄTEK                      7:00 – 14:00

Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej
w Gniewkowie

 

Gmina Gniewkowo realizuje zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 poz. 1249 oraz z 2023 r. poz. 289, 535, 1006). Burmistrz Gniewkowa realizując ustawę o przeciwdziałaniu przemocy domowej z dnia 29 lipca 2005 roku na mocy Uchwały nr LXXVI/462/2023 Rady Miejskiej w Gniewkowie z 30 sierpnia 2023 r. określił tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej. Powołanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania  Przemocy Domowej w Gminie Gniewkowo nastąpiło na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gniewkowa z dnia 18 września 2023 r. nr 154/2023.

Uchwała do pobrania na stronie internetowej https://bip.gniewkowo.com.pl/

Zespół działa przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewkowie, który zapewnia jego obsługę administracyjną.

Członkami Zespołu są przedstawiciele instytucji, które podpisały porozumienia o współpracy.

Przewodniczącym Zespołu jest Pani Magdalena Szymczak.
Zastępcą Przewodniczącego Zespołu jest Pani Joanna Szczygielska.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

 1. Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie;
 2. Komisariatu Policji w Gniewkowie;
 3. Oświaty, w tym:
 4. a) Szkoły Podstawowej nr 1 w Gniewkowie,
 5. b) Szkoły Podstawowej nr 2 w Gniewkowie,
 6. c) Szkoły Podstawowej w Wierzchosławicach;
 7. Ochrony Zdrowia Niepublicznego Zakładu opieki Zdrowotnej „Profilaktyka w Gniewkowie”;
 8. Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewkowie;
 9. Kuratorzy Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.

 

Cele Zespołu

 • Pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężeniu ich problemów.
 • Efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego problemu.
 • Współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy domowej.
 • Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.
 • Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc domową.
 • Monitorowanie realizacji zadań przez powoływane grupy diagnostyczno-pomocowe.

Adres do korespondencji:

Zespół Interdyscyplinarny

Ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej

 1. Dworcowa 8c

88-140 Gniewkowo

tel. 52 358-53-63
tel. 52 358-53-64

e-mail: mgops@mgops-gniewkowo.pl

Niebieska Linia

Pod bezpłatnym numerem 800 154 030 i adresem mailowym niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl działa Kujawsko – Pomorska Niebieska Linia. Obsługiwana jest codziennie przez prawnika i psychologa, którzy udzielają pomocy w sprawach związanych z przemocą domową lub problemami rodzinnymi.

Informujemy ponadto, że w ramach projektu Kujawsko – Pomorskiej Niebieskiej Linii uruchomiony został w Biurze Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom nowy numer telefonu
503 101 201.

Pod wskazanym numerem pracownik Biura w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego będzie udzielał informacji dotyczących możliwości uzyskania wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

 • Poniedziałek: 8:00-15:00
 • Wtorek: 8:00-16:30
 • Środa: 8:00-15:00
 • Czwartek: 8:00-15:00
 • Piątek: 8:00-13:30

Zachęcamy wszystkie osoby potrzebujące pomocy w związku z występowaniem przemocy domowej (w tym zaniedbania oraz przemocy seksualnej i ekonomicznej), sytuacji konfliktowych oraz zagrożenia przemocą o kontakt z Biurem pod wskazany numer telefonu.

 

 

Wykaz placówek świadczących pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej na terenie gminy Gniewkowo

Wykaz placówek świadczących pomoc
w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Wykaz  ośrodków specjalistycznych  świadczących pomoc dla ofiar przemocy oraz placówek tymczasowego schronienia.