Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Dworcowa 8c
88-140, Gniewkowo
Telefon:  +52 3585360
e-mail: mgops@mgops-gniewkowo.pl

Skrzynka e-PUAP:
/mgopsgniewkowo/skrytka

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
52 358 53 62

DODATKI MIESZKANIOWE
52 358 53 62

KARTA DUŻEJ RODZINY
52 358 53 66

POMOC SPOŁECZNA
52 358 53 63; 64; 68

GODZINY URZĘDOWANIA
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W GNIEWKOWIE

PONIEDZIAŁEK         7:00 – 15:00

WTOREK                   7:00 – 16:00

ŚRODA                      7:00 – 15:00

CZWARTEK               7:00 – 15:00

PIĄTEK                      7:00 – 14:00

Pomoc Żywnościowa

w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023

 

Informujemy, że osoby chętne do otrzymania wsparcia w ramach Programu Pomoc Żywnościowa Podprogram 2023 mogą zgłaszać się do siedziby Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie w celu uzyskania skierowań.

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe:

 • 2.056,40 zł – dla osoby samotnie gospodarującej,
 • 1.590,00 zł – dla osoby w rodzinie.

Skierowania wydawane są przez pracowników socjalnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie, ul. Dworcowa 8c w godzinach :

 

Poniedziałek, środa, czwartek   7:00-9:30 oraz 14:00-15:00

Wtorek                                                   7:00-9:30 oraz 14:30-16:00

Piątek                                                      7:00-9:30 oraz 13:00-14:00

 

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonów:

52 358 53 63;

52 358 53 64;

52 358 53 68

Informacje o programie Pomoc Żywnościowa: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2023

 

O terminie wydawania żywności poinformujemy Państwa w terminie późniejszym.

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PODPROGRAM 2021 PLUS

Działania towarzyszące:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie w ramach działań towarzyszących zaprasza na warsztaty dla osób odbierających żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021 Plus w formie ulotek informacyjnych „Jak zarządzać domowym budżetem”. Osoby chcące otrzymać ulotkę, proszone są o zgłoszenie się do tut. Ośrodka do pokoju nr 25

Informacja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie informuje, iż każda osoba odbierająca żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021 Plus, otrzyma 1 puszkę groszku konserwowego na osobę w rodzinie. Darczyńca przekazał w/w puszki, ponieważ nie miała możliwości ich sprzedaży ze względu na brak etykiet.

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODPROGRAM 2021 Plus

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023  – sierpień 2023,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  marzec 2023 – sierpień 2023

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Caritas Bydgoszcz do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie,  który przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 1823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1410,00 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:[1]
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 9,2 kg w tym:

NAZWA ARTYKUŁU

ILOŚĆ SZTUK NA OSOBĘ

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (KG/L)

ILOŚĆ KG

NA OSOBĘ

CUKIER BIAŁY 

2

1

2,00

MAKARON JAJECZNY  

4

0,5

2,00

MLEKO UHT 

2

1

2,00

OLEJ RZEPAKOWY 

2

1

2,00

POWIDŁA ŚLIWKOWE 

1

0,3

0,3

SZYNKA WIEPRZOWA 

3

0,3

0,9

 1. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2021 Plus określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2021 Plus.
 2. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2021 Plus jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 7,36 KG). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 6 grup artykułów spożywczych.
 3. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 4. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.
 5. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do  Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności,
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS  do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Przeciwdziałanie marnowaniu żywności

Jak to robić?

Proste sposoby ograniczenia marnotrawstwa żywności w gospodarstwie domowym

Racjonalne gospodarowanie żywnością, to podstawa, a obecnie to już wyzwanie XIX wieku dla każdej osoby prowadzącej gospodarstwo domowe, czy to w mieście czy na wsi. Za każdym razem wyrzucając żywność musimy mieć na uwadze, że właśnie wyrzucamy do kosza pieniądze!

Nie trzeba robić rewolucji i wykręcać się brakiem czasu, wystarczy, że wpoimy pewne zasady, które przyczynią się krok, po kroku do rozsądnego gospodarowania żywnością.

Najczęstszym powodem, dla którego wyrzucamy żywność jest jej nieprzydatność do spożycia.

Zapominamy o sprawdzaniu daty ważności przydatności do spożycia produktów, a nie zastanawiając się nad tym, kupujemy za dużo produktów.

Powinno się rozważyć czy zużycie zakupionej dużej ilości produktów w krótkim czasie jest realne. Co oznacza zapis na etykiecie:

należy spożyć do” – jest to termin przydatności do spożycia, jeśli jest już po terminie – produkt nie nadaje się do spożycie – nie jedz go;

najlepiejspożyć przed” – jest to data minimalnej trwałości, do tego terminu produkt zachowuje swoje właściwości, jeśli był prawidłowo przechowywany, po tym terminie może ulec zmianie konsystencja, barwa, smak, ale nie wpływa to na ogólną jakość produktu i w związku z tym, jeśli nie widać przeciwwskazań, można zjeść ten produkt, ale robimy to na własną odpowiedzialność, chociaż może to też grozić zatruciem pokarmowym.

Podczas zakupów nie należy ulegać promocjom – okazuje się bowiem, że np. pakiety produktów „2+1″ kosztują często więcej niż trzy kupione pojedynczo.

Na ekonomiczne (duże, tzw. XXL) opakowania mogą wybierać osoby mające duże rodziny. W innych przypadkach może się okazać, że zamiast oszczędzić przepłacamy, ponieważ resztki niezjedzonego produktu trzeba będzie wyrzucić.

Kolejną przyczyną marynowania żywności jest jej nieodpowiednie przechowywanie. Odpowiednie przechowywanie czyli:

-nie przeładowywać lodówki

-między produktami w lodówce zachować odstępy, pozwalające na właściwą cyrkulację powietrza. Prawidłowe rozmieszczenie i pakowanie, zapobiega też mieszaniu się zapachów.

Świeżo kupione produkty powinno się umieszczać za tymi, które są już w lodówce

– Niewykorzystane produkty z posiłku, jeśli ich nie wykorzystamy następnego dnia, najlepiej zamrozić i wykorzystać w późniejszym terminie

Tworzenie listy zakupów – mimo, że statystyki mówią, że to najrzadszy powód marnowania żywności, to jednak w gospodarstwie domowym od tego należałoby zacząć!

Rozpoczynamy od zaplanowania posiłków na najbliższe dni, np. na tydzień oraz sprawdzenia stanów posiadania produktów w domu. Kupujemy tylko to co jest na liście. Ilość kupowanych produktów należy dopasować do realnych potrzeb, wielkości i stylu życia całej rodziny.

Jak nie marnować jedzenia!

Regularne sprawdzanie lodówki – które produkty zaraz stracą ważność, co mamy, a co trzeba dokupić by ze składników, które już są powstało jakościowe jedzenie.

Co można zrobić z resztek pieczonego kurczaka?

1. Zupa Pho

Składniki:

– Szkielet upieczonego kurczaka

– 2 marchewki

– 1 pietruszka

– Kawałek selera

– 2 ząbki czosnku

– 1 cebula

– Korzeń imbiru wielkości kciuka

– 2 łyżki nasion kolendry podprażonych na patelni

– 3 łyżki sosu rybnego

– Łyżeczka brązowego cukru

– Pół opakowania makaronu chińskiego

– Kawałki pieczonego kurczaka (opcjonalnie)

– Sól

– Ostra przyprawa: chili, pieprz

Zaczynamy od umycia i obrania włoszczyzny. Warzyw nie kroimy,  tylko w całości wkładamy do garnka. Cebulę opalamy nad palnikiem lub grillujemy (jeśli mamy grill). Zeskrobujemy czarne, spalone fragmenty skórki i wkładamy do garnka. Dodajemy czosnek.

Na warzywach umieszczamy szkielet z upieczonego kurczaka, obrany z mięsa i zalewamy zimną wodą.

Do garnka dodajemy obrany, posiekany imbir (najłatwiej obrać imbir łyżeczką do herbaty, ściągając skórkę) oraz nasiona kolendry.

Na niewielkim ogniu gotujemy wywar do momentu aż zacznie „mrugać”. Nie zagotowujemy bulionu, czyli nie doprowadzamy do wrzenia. Kiedy na powierzchni zaczną pojawiać bąbelki powietrza wypychanego w górę przez temperaturę, zmniejszamy ogień pod garnkiem i gotujemy, a właściwie podgrzewamy pod przykryciem przez 1,5, a najlepiej 2 godziny.

Powolne gotowanie w gorącej wodzie pozwala wydobyć wszystkie smaki i aromaty ze składników bulionu.

Przyprawiamy gotowy wywar: dodajemy sos rybny, sól, sos chili lub inną ostrą przyprawę (ilość wedle gustu).

Gotujemy makaron według instrukcji na opakowaniu.

Podajemy: na talerz wykładamy makaron i kawałki pieczonego kurczaka (opcjonalnie), zalewamy bulionem. Siekamy zioła: kolendrę, pietruszkę lub szczypior i posypujemy zupę.

2. Tortille z pieczonym mięsem

Składniki:

-200 g mąki (380 ml lub około 1 1/3 szklanki) – dowolna mąką, świetnie sprawdza się mąka chlebowa

-100 ml ciepłej wody

-2 łyżki oleju roślinnego

-Szczypta soli

Nadzienie:

-1 główka sałaty rzymskiej lub jakiejkolwiek

-Kawałek czerwonej kapusty

-Pęczek rzodkiewek

-Szklanka pieczonego mięsa

-4 łyżeczki keczupu

-1 łyżka majonezu

-1 łyżka jogurtu

Przygotuj nadzienie. Posiekaj cienko czerwoną kapustę, porwij sałatę na małe kawałki, pokrój rzodkiewki w plasterki, porwij na małe kawałki mięso. Przełóż całość do misy. Dodaj łyżkę majonezu, łyżkę jogurtu, wymieszaj. Odstaw.

Wsyp do misy mąkę i sól. Wymieszaj. Wlej wodę i olej. Mieszaj drewnianą łyżką, aż mąka połączy się z płynami. Przełóż na blat i wyrabiaj około 5 minut aż ciasto będzie zwarte i gładkie. Uformuj kulę, podziel na 4 części (do patelni o średnicy 30 cm) lub na 6 części (patelnia 20 cm). Każdy kawałek rozwałkuj na bardzo cienki placek.

Rozgrzej dość mocno patelnię. Wyłóż placek na patelnię i podpiekaj po kilkanaście sekund z każdej strony, łącznie nie więcej niż minutę. Jeśli ciasto jest cieniutkie, to nie potrzebuje więcej.

Gdy na powierzchni tortilli zaczynają się tworzyć bąble powietrza, to znak, że ładnie się przypieka.

Pamiętaj, że patelnia musi być dobrze rozgrzana, inaczej tortilla się nie upiecze tylko uwędzi.

Przekładaj gotowe placki na ściereczkę lnianą/bawełnianą i  zawiń, żeby tortilla trzymała ciepło.

Posmaruj tortillę keczupem, wykładaj nadzienie na placek, zwijaj w ciasny rulon. Podawaj.

3. Calzone

Składniki:

Ciasto:

-2 szklanki mąki

-Jajko plus jajko lub żółtko do posmarowania pierogów

-4 łyżki oliwy

-1 łyżeczka suszonych drożdży

-1/3 łyżeczki soli

-1/4 łyżeczki cukru

-9-10 łyżek cieplej wody

Nadzienie:

Wykorzystujemy te składniki, które mamy w lodówce, np.:

-kurczak pieczony

-2 papryki (najlepiej w różnych kolorach)

-15 cm chorizo

-10 cm cukinii

-2 łyżki oleju

-Kilka łyżek sosu pomidorowego lub przecieru pomidorowego rozrzedzonego wodą

-Po 2 łyżki tartego sera na każde calzone (mozzarella i parmezan)

-Lub inne składniki, które akurat masz w lodówce (ser, warzywa, wędliny)


Zaczynamy od ciasta. W miseczce, w pięciu łyżkach cieplej wody, rozpuść łyżeczkę drożdży oraz 1/4 łyżeczki cukru. Odstaw na 5 minut. Przesiej mąkę do większej misy, dodaj sól i wymieszaj.


Wbij jajko do miseczki z zaczynem i wymieszaj energicznie rózgą. Dodaj 4 łyżki oliwy, znowu wymieszaj.
Przelej całość do misy z mąką. Mieszaj drewnianą łyżką (albo przy pomocy robota), aż składniki połączą się. Przełóż ciasto na stolnicę podsypaną mąką i wyrabiaj 4-5 minut. Ciasto powinno być lekko wilgotne. Liczba łyżek wody w przepisie jest umowna, bo ostateczny efekt, jeśli chodzi o wilgotność zależy od wielkości jajka – duże w większym stopniu nawilży ciasto. Jeśli ciasto jest suche, dodaj trochę wody – dwie-trzy łyżki.

Uformuj z ciasta kulę i przełóż z powrotem do misy, posmaruj z wierzchu oliwą, szczelnie przykryj i odstaw w ciepłe miejsce na godzinę.

Pokrój warzywa i wędliny w kostkę. Rozgrzej olej na patelni i wrzuć wszystkie składniki, żeby je chwilę przesmażyć. Jeśli nie masz czasu, nie zawracaj sobie głowy smażeniem, wrzuć surowe warzywa do calzone, upieką się razem z ciastem.

Odkryj ciasto, uderzeniem pięści spuść z niego powietrze. Ponownie uformuj kulę i podziel na 6 części (albo na 4 jeśli chcesz zrobić naprawdę duże pierogi), uformuj w kulki i rozwałkuj każdą na bardzo cienki placek. Posmaruj rozwałkowany placek ciasta sosem pomidorowym i nadziej farszem. Posmaruj brzegi rozbełtanym jajkiem sklej mocno, dociskając widelcem lub robiąc warkocz, czyli sklejając je na zakładkę.

Nagrzej piekarnik na 220 stopni (200 stopni z termoobiegiem).

Posmaruj za pomocą pędzelka wierzch każdego calzone jajkiem rozbełtanym z odrobiną zimnej wody. Zrób w każdym pierożku dwa, trzy otworki, by mogła z nich uchodzić para z piekących się warzyw.

Piecz calzone przez około 15-20  minut , albo do czasu aż ciasto ładnie się przyrumieni.

4. Mięso z pieczonego kurczaka przysmażone z warzywami

Składniki:

-Pieczone lub ugotowane mięso: drób, szynka

-Papryka czerwona

-Papryka żółta

-Brokuł

-Cebula

-Ząbek czosnku

-Łyżka startego imbiru

-Papryczka chili

-200 g pszennego makaronu chińskiego lub tagliatelle

-3 łyżki sosu sojowego

-1 łyżka cukru lub miodu

-2 łyżki oleju

-1 łyżka oleju sezamowego

-1 łyżka octu ryżowego lub soku z cytryny

-1 łyżka nasion sezamu

-2 łyżki posiekanego szczypiorku

-Sól do smaku

Przygotowanie:


Zagotuj wodę na makaron. Do wrzątku wrzuć pokrojony na różyczki brokuł. Blanszuj 2 minuty. Wyciągnij łyżką cedzakową, odstaw. Zagotuj ponownie wodę, włóż do niej makaron i ugotuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

Pokrój cebulę w piórka, czosnek w plasterki, papryki w paski. Mięso porwij na małe kawałki, albo posiekaj w paski.

Mocno rozgrzej olej w szerokim rondlu, wrzuć niego mięso i przysmaż aż się ładnie przypiecze. Zdejm z rondla a dodaj do niego cebulę, smaż przez chwilę, następnie wsypuj do rondla: czosnek, papryki, brokuł, papryczkę chili oraz imbir. Smaż ba intensywnym ogniu, często mieszaj, żeby warzywa się nie spaliły.


Po minucie, dwóch włóż z powrotem do rondla mięso, dodaj 2 łyżki sosu sojowego, cukier, ocet lub sok z cytryny i smaż wszystko razem, aż sos jaki wytworzy się podczas smażenia zgęstnieje i zamieni się w gładką glazurę.


Przełóż do rondla z warzywami makaron, dodaj łyżkę sosu sojowego, łyżkę oleju sezamowego, wymieszaj.
Podawaj danie posypane siekanym szczypiorkiem i podprażonym sezamem.

5. Enchiladas

Składniki:

Nadzienie

-Pieczeń (schab, szynka, kurczak). My wykorzystaliśmy około 300 g pieczeni z dzika

-1/2 puszki kukurydzy z fasolką (może być też sama kukurydza lub sama czerwona fasolka)

-1 cebula

-Olej do smażenia

-Pietruszka lub kolendra

-150 g cheddara lub mozzarelli (użyliśmy w przepisie granulowanej mozzarelli, bo w sklepie nie było innej. Cheddar był, ale polski, który z oryginałem ma niewiele wspólnego)

-4 placki tortilli

Sos

-8 łyżek oleju

-3 łyżki mąki uniwersalnej

-2 łyżki ostrej papryki

-Pół łyżeczki suszonego oregano

-1/2 łyżeczki kuminu

-1/2 łyżeczki suszonego czosnku

-1/2 łyżeczki suszonej cebuli

-2 łyżki przecieru pomidorowego

-Szczypta cynamonu

-1 łyżeczka octu jabłkowego lub winnego

-2 szklanki rosołu (własnej roboty lub z kostki)

Przygotowanie:


W rondlu rozgrzewamy olej. Wysypujemy mąkę i mieszamy trzepaczką, żeby rozpuściła się w tłuszczu. Podsmażamy na średnim ogniu. Kiedy lekko zbrązowieje, dodajemy ostrą paprykę i rozprowadzamy w zasmażkę.

Chwilę smażymy, po czym stopniowo wlewamy bulion, cały czas energicznie mieszając rózgą, żeby w sosie nie było grudek. Doprawiamy: oregano, kuminem, czosnkiem, cebulą i cynamonem. Mieszamy. Dodajemy przecier pomidorowy. Mieszamy. Zmniejszamy ogień i dusimy około 10 minut. Na koniec doprawiamy octem i solą (jeśli bulion był solony, ostrożnie z solą).
Siekamy cebulę i wrzucamy na rozgrzany na patelni olej. Chwilę smażymy. Mięso siekamy na małe kawałki i dodajemy do cebuli. Znów chwilę smażymy, głównie po to, żeby mięso się ogrzało. Dodajemy posiekaną zieleninę.


Rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni. Na dno naczynia żaroodpornego wylewamy centymetrowej grubości warstwę sosu. Tortille zwilżamy wodą i podgrzewamy na suchej patelni lub około 1 minuty w mikrofali. Każdy placek smarujemy sosem, kładziemy na nim nadzienie, posypujemy serem i zwijamy w rulon.

Po ułożeniu wszystkich tortilli całość zalewamy sosem, posypujemy serem i wstawiamy do piekarnika na 20 minut.

6. Penne z sosem pomidorowym

Składniki:

-2 szklanki pokrojonego pieczonego, albo gotowanego kurczaka

-2 dymki, albo mała cebula

-2 łyżeczki pieprzu cayenne (dla tych co lubią ostrzejsze smaki)

-2 łyżeczki słodkiej papryki

-2 łyżki oleju rzepakowego

-Opakowanie makaronu (400 g) – rurki, albo świderki, albo cokolwiek co masz w szafce

-1 szklanka startej mozzarelli

-1/3 szklanki startego parmezanu

Sos pomidorowy:

 

-2 puszki całych pomidorów

-2 ząbki czosnku

-1 łyżeczka miodu

-2 łyżki oliwy

-Sól, pieprz do smaku

Przygotowanie:


Zagotuj wodę, posól i gotuj makaron zgodnie ze wskazaniami na opakowaniu. Na 2 minuty przed sugerowanym czasem odcedź makaron – powinien być lekko twardy.


Rozgrzej olej na patelni, posiekaj drobno cebulę i smaż 2 minuty (jeśli używasz szalotki) lub 5 minut jeśli smażysz zwykłą cebulę. Dodaj drobno posiekanego kurczaka, zamieszaj, podkręć temperaturę i smaż na intensywnym ogniu, aż mięso się podpiecze. Dodaj pieprz cayenne i paprykę, zamieszaj.


Wrzuć do blendera pomidory z puszek, czosnek, oliwę i mód i zmiksuj na gładko.


Rozgrzej piekarnik do 180 stopni. W posmarowanym olejem naczyniu żaroodpornym wymieszaj makaron z kurczakiem. Polej sosem pomidorowym i jeszcze raz dokładnie wymieszaj.

Posyp wierzch mozarellą, a później parmezanem. Zapiekaj przez 15 minut


Inne przepisy

7. Gnocchi z ugotowanych ziemniaków

Składniki:

-0,5 kg ziemniaków (najlepiej małych, szybciej się ugotują)

-½ szklanki mąki plus mąka do podsypania stolnicy

-1 jajko

Przygotowanie:

Ziemniaki bardzo dokładnie ubij tłuczkiem do ziemniaków.


Przełóż ziemniaki na podsypany mąką blat, rozpłaszcz na placek, posyp mąką (1/2 szklanki). Rozbij jajko do miseczki, rozkłóć widelce i wylej na ziemniaki. Poskładaj rękami wszystkie składniki i zagnieć ciasto. Jeśli będzie kleiło się do rąk, posyp je delikatnie mąką. Nie wyrabiaj ciasta długo, tyle tylko, żeby ziemniaki połączyły się z mąką i jajkiem.


Uformuj ciasto w kulę i pokrój nożem na plastry. Podsyp mąką blat i z pierwszego plastra utocz wałek grubości kciuki. Jeśli będzie kleić się do stołu, podsyp delikatnie mąką. Pokój wałek
na niewielkie kluseczki. Jeśli masz ochotę i czas przygotuj duży widelec. Weź jedną kluseczkę, delikatnie oprósz mąką, połóż na zębach widelca, dociśnij do nich kluseczkę dość mocno kciukiem, tak żeby kluseczka rozpłaszczyła się, a następnie zroluj ją w wałeczek, z odciśniętym wzorkiem na zewnętrznej stronie.


Zagotuj w szerokim garnku 2-3 litry wody, dobrze posól. Kiedy się zagotuje, zmniejsz temperaturę i wkładaj gnocchi do wody. Nie za dużo, żeby się nie posklejały. Przemieszaj kluseczki delikatnie łyżką, żeby nie przywarły do dna. Gotuj do momentu aż gnocchi wypłynął na powierzchnię. Wyjmij je łyżką cedzakową i przełóż na talerz.

Gnocchi możena podać podsmażone z masłem albo z sosem pomidorowym.

 

8. Tosty z czerstwego chleba

Składniki

-12 kromek pieczywa (używalśmy ciabaty więc kromki były małe)

-4 jaja

-3/4 szklanki mleka

-3 łyżki miodu

-Szczypta cynamonu

-Szczypta gałki muszkatołowej

-Ekstrakt lub aromat waniliowy

-3 łyżki masła

-Odrobina cukru pudru do posypania

-Owoce, mogą być mrożone

Przygotowanie:

Jaja wybijamy do misy, dodajemy mleko, miód, przyprawy. Miksujemy lub ubijamy trzepaczką. Mieszankę przelewamy do szerokiego naczynia. Płynu powinno by tyle, żeby kromka chleba mogła się zanurzyć co najmniej do połowy.

Chleb kroimy w nieco grubsze, centymetrowej grubości kromki. Układamy w naczyniu z masą mleczno-jajeczną. Moczymy około 30-45 sekund z jednej a potem z drugiej strony. Czas zależy od tego jak bardzo czerstwy jest chleb. Nie moczcie go za długo, bo zacznie się rozpadać. Pieczywo misie też jednak dobrze nasiąknąć płynem.

Kiedy chleb się moczy, rozgrzewamy patelnię i rozpuszczamy na niej łyżkę masła. Następnie, na dobrze rozgrzaną patelnię kładziemy tosty i smażymy około 1,5-2 minut. Smażymy w dość wysokiej temperaturze, żeby tosty ładnie się przyrumieniły. Uważajmy jednak, żeby grzanki się nie spaliły.

Gotowe tosty wykładamy na talerz, posypujemy cukrem pudrem i podajemy z owocami.

Smacznego!

 

Najtrudniejszym jest zmiana nawyków, podejścia do przygotowania posiłków z obmyślanym planem, wydaje nam się, że to trudne, że nie mamy czasu, ale przez to marnujemy pieniądze, żywność i środowisko.

Co może zrobić pojedynczy konsument? Otóż może i powinien dla dobra nas wszystkich:

planować posiłki;

-robić listy zakupów

-czytać ze zrozumieniem daty ważności na etykietach produktów

-przechowywać żywność zgodnie z instrukcjami na opakowaniu

-wkładać nowo kupione jedzenie głębiej do lodówki,

-przygotowywać mniejsze porcje posiłków

-wykorzystać resztki

-zamrażać żywność

-dzielić się jedzeniem.

Budżet domowy, czyli sprawdź, gdzie znikają pieniądze…

Czy masz wrażenie, że pieniądze przeciekają przez palce? Może warto spróbować określić swój budżet domowy i znaleźć przyczynę wysysania z twojego domowego budżetu pieniędzy.

Zacznij od prostej, ale bardzo skutecznej metody codziennego spisywania wszystkich swoich wydatków przez cały miesiąc, a najlepiej dwa.

Nie potrzebujesz do tego niczego niezwykłego, wystarczy zwykły zeszyt, w którym zrobisz tabelkę z kilkoma rubrykami.

Rubryki to kategorie twoich zakupów, np. kultura, kredyty, żywność, leki, chemia, dojazdy, czynsz +media, inne…

Jak określić swój budżet domowy?

1. Najpierw zanotuj wszystkie swoje dochody (pensje, zasiłki, renty itp.).

2. Potem wypisz opłaty stałe typu czynsz, prąd, telefon, TV, internet, rata kredytu itd…

Żywność…

prawdopodobnie będzie ona największa w twojej tabeli wydatków po mediach.

Zapisuj wszystkie zakupy żywnościowe! Owoce, warzywa, nabiał, pizzę, lody i co tylko kupisz do jedzenia. Zapisuj, choćby skrótami, co to było i ile kosztowało. Takie drobiazgowe notowanie może wydawać się nieco uciążliwe, ale bardzo skutecznie zidentyfikuje źródło 'ucieczki’ pieniędzy z domowego budżetu…

Nie pomijaj niczego! Skrupulatnie zapisuj wydawane pieniądze, a pod koniec miesiąca znajdź chwilę na podliczenia w tabelce.

Teraz przeanalizuj swoje wydatki.

Już wiesz, na co najwięcej wydajesz pieniędzy?

Pierwszą grupą będą opłaty związane z utrzymaniem domu lub mieszkania (rachunki, czynsz przedszkole dla dzieci i zajęcia dodatkowe, karnety sportowe in.).

Drugą grupą będzie prawdopodobnie żywność.

Tutaj od razu mały praktyczny test. Zajrzyj do lodówki i sprawdź, czy przypadkiem nie masz przeterminowanych jogurtów, zwiędłych warzyw, dżemu z warstewką pleśni lub jajek sprzed dwóch miesięcy!

Jeśli odkryłaś coś w tym stylu w swojej lodówce, to znak, że  kupujesz za dużo żywności!

Przygotuj sobie wcześniej lista produktów, która powinna przynajmniej w części wyeliminować przypadkowe zakupy.

Następną rubryką sporych rozmiarów są kosmetyki i środki czystości. Tutaj bardzo częstym błędem, jaki popełniamy szczególnie pod wpływem reklam, jest zakup zbyt wielu  kosmetyków. Kupujemy kolejne specyfiki z nadzieją na cud kosmetyczny, otwieramy je, używamy mniej lub bardziej systematycznie. Część zdąży się przeterminować, zanim dotrzemy do końca tuby czy pojemnika, a my już rozglądamy się za następnym produktem, który zniweluje cellulitis, wygładzi zmarszczki, zagęści włosy i jeszcze nas odchudzi!

Całkiem pokaźną rubryką są przedmioty zebrane w kategorii INNE.

Mogą to być czasopisma, nitki, niteczki, kredki, książki, kino itd… Właściwie wszystko, co wiąże się z naszymi zainteresowaniami i przyjemnościami.

Podsumowanie

Uważnie przyjrzyj się własnym wydatkom. Zidentyfikuj zbędne produkty lub usługi, które zakupiłaś w tym miesiącu. Przemyśl, co niekorzystnie wpływa na twój budżet domowy i staraj się to wyeliminować. O praktycznych sposobach eliminowania zbędnych wydatków w kolejnym wpisie z tego cyklu.

Planowanie domowego budżetu nigdy nie powinno sprawiać, że wydatki są równe wpływom. Jeśli to możliwe dopisz pozycję „nieprzewidziane wydatki”, bo te w życiu zawsze się zdarzają, a jeśli nie – pozwoli Ci to zaoszczędzić i przygotować się na zdarzenia losowe w przyszłości. Docelowo poprawne zarządzanie finansami domowymi powinno być skonstruowane w ten sposób, by zostawała tak zwana poduszka finansowa, czyli łatwo dostępne środki, po które w razie nieprzewidzianej sytuacji możesz spokojnie sięgnąć!

Załącznik:

Plannerka_Budzet_miesieczny