Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Dworcowa 8c
88-140, Gniewkowo
Telefon:  +52 3585360
e-mail: mgops@mgops-gniewkowo.pl

SPZOZ Kraśnik • Skrzynka EPUAP
Skrzynka e-PUAP:
/mgopsgniewkowo/skrytka

ŚWIADCZENIA RODZINNE I WYCHOWAWCZE
52 358 53 62

DODATKI MIESZKANIOWE
52 358 53 62

KARTA DUŻEJ RODZINY
52 358 53 66

POMOC SPOŁECZNA
52 358 53 63; 64; 68

Dodatek mieszkaniowy – ogólne informacje

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę dla osób , które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego. Dodatek mieszkaniowy jest wypłacany zarządcy domu , natomiast ryczałt na zakup opału wnioskodawcy

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy spełniać następujące kryteria ustawowe : tytuł prawny do lokalu , metraż mieszkania oraz dochód.

Podstawa prawna :

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

  ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.2133 ze zm.)

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r.

  ( Dz. U. z 2001.Nr 156 poz.1817 z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r.w sprawie sposobu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego , wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego ( Dz. U.2013 poz.589)

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

  ( Dz. U.2021 ,poz.735 t.j. )

Tytuł prawny do zajmowanego lokalu :

Dodatek mieszkaniowy przysługuje

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;

 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;

 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;

 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;

 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Kryterium dochodowe

1.Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 175% najniższej emerytury tj. kwota 2.189,04 zł ( brutto) a w gospodarstwie wieloosobowym 125% najniższej emerytury, tj. kwot 1.563,60 zł ( brutto).

Za dochód z tytułu zatrudnienia z zakładu pracy

uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

 

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego :

 

ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art.18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 . poz. 333 ).

 

Kryterium metrażowe

 

1.Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza 30% powierzchni normatywnej tj.

Ilość osób

Określona zgodnie z ustawą

powierzchnia normatywna lokalu

+ 30 %

Największa dopuszczalna powierzchnia użytkowa lokalu

dla 1 osoby

35 m2

+ 30%

45,5 m2

dla 2 osób

40 m2

+ 30%

52 m2

dla 3 osób

45 m2

+ 30%

58,5 m2

dla 4 osób

55 m2

+ 30%

71,5 m2

dla 5 osób

65 m2

+ 30%

84,5 m2

dla 6 osób

70 m2

+ 30%

91 m2

W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego o 5m2.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 1495, 1696 i 1818).

Inne dodatkowe informację:

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Decyzję o przyznanie dodatku mieszkaniowego wydaje się w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia wniosku.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu wydania decyzji.

Gdzie należy złożyć wniosek:

 • Siedziba: Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie pok. nr. 21 w godz. urzędowania Ośrodka t.j. : poniedziałek , środa , czwartek od godz.7.00 do 15.00 natomiast wtorek od godz.7.00 do 16.00 , piątek od godz.7.00 do 14.00 lub za pośrednictwem poczty polskiej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na poniższy adres

  e-mail: mgops@mgops-gniewkowo.pl

Wymagane dokumenty :

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego ,

 • deklaracja o dochodach za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku ,

 • tytuł prawny do lokalu ( tj. umowa najmu lokalu , akt notarialny mieszkania itp.)

zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach w okresie trzech ostatnich miesięcy wszystkich członków gospodarstwa domowego (np. zaświadczenie z zakładu pracy, odcinki wypłat renty, emerytury lub zaświadczenie ZUS itp.),

 • aneks lub faktura określająca aktualną wysokość czynszu i opłat mieszkaniowych

kserokopie ostatniego opłaconego rachunku za energię elektryczną (w przypadku braku w lokalu centralnie ciepłej wody, centralnego ogrzewania lub gazu ziemnego)
kserokopię rachunku za wywóz nieczystości stałych.

Do pobrania :

1. Druk wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego

2 . druk zaświadczenia o wynagrodzeniu z zakładu pracy

3. druk forma płatności dodatku mieszkaniowego

4. druk prace dorywcze

5. druk KPA    pobierz nr 2 – nr 5