Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Dworcowa 8c
88-140, Gniewkowo
Telefon:  +52 3585360
e-mail: mgops@mgops-gniewkowo.pl

Skrzynka e-PUAP:
/mgopsgniewkowo/skrytka

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
52 358 53 62

DODATKI MIESZKANIOWE
52 358 53 62

KARTA DUŻEJ RODZINY
52 358 53 66

POMOC SPOŁECZNA
52 358 53 63; 64; 68

GODZINY URZĘDOWANIA
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W GNIEWKOWIE

PONIEDZIAŁEK         7:00 – 15:00

WTOREK                   7:00 – 16:00

ŚRODA                      7:00 – 15:00

CZWARTEK               7:00 – 15:00

PIĄTEK                      7:00 – 14:00

Fundusz Alimentacyjny

 

Jak uzyskać świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

 

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Aby uzyskać świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy spełniać JEDNOCZEŚNIE następujące warunki:

  1. posiadać zasądzone alimenty od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego (wyrok sądu, protokół ugody – zaopatrzone w klauzulę wykonalności) wydanego lub zatwierdzonego przez sąd,

  2. mieć wszczęte postępowanie egzekucyjne u komornika sądowego lub postępowanie upadłościowe u syndyka masy upadłościowej (bezskuteczność egzekucji potwierdzona przez komornika lub syndyka),

  3. spełniać kryterium dochodowe, które w przeliczeniu na osobę w rodzinie wynosi 1209,00 zł (netto). W okresie zasiłkowym 2020/2021 wprowadzono zasadę złotówka za złotówkę. Jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na jednego jej członka przekracza kryterium dochodowe o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z FA, to wtedy jego wysokość będzie ustalana jako różnica między pełną kwotą świadczenia a kwotą przekroczenia progu. Zasada ma zastosowanie, gdy wyliczona w ten sposób kwota będzie wynosić więcej niż 100 zł.
    Powyższe zmiany mają zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na bieżący okres świadczeniowy.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do otrzymywania alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego (wyroku sądu, postanowienia sądu zaopatrzonego w klauzulę wykonalności) wydanego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja stała się bezskuteczna (tj. egzekucja w efekcie, której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych):

do ukończenia przez osobę uprawnioną 18 roku życia,

jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia,

– jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Świadczenia nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

-została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej,

-zawarła związek małżeński.

 

Termin i sposób załatwienia:

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy przyjmowane są od 1 sierpnia danego roku kalendarzowego (rozpoczynającego okres świadczeniowy), a w przypadku wniosków składanych drogą elektronicznąod dnia 1 lipca danego roku:

– gdy wniosek zostanie złożony wraz z wymaganymi dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie prawa do tego świadczenia oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 31 października,

– gdy wniosek zostanie złożony wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada,

– gdy wniosek zostanie złożony wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia następuje do dnia 31 grudnia,

– gdy wniosek zostanie złożony wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia następuje do dnia 31 stycznia następnego roku,

– gdy wniosek zostanie złożony wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych.

Okres świadczeniowy trwa od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie większej niż 500 zł na osobę uprawnioną.

Dokumenty do pobrania

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (załącznik)

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny

Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów

Wzór zaświadczenia dotyczącego bezskuteczności egzekucji alimentów