Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Dworcowa 8c
88-140, Gniewkowo
Telefon:  +52 3585360
e-mail: mgops@mgops-gniewkowo.pl

Skrzynka e-PUAP:
/mgopsgniewkowo/skrytka

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
52 358 53 62

DODATKI MIESZKANIOWE
52 358 53 62

KARTA DUŻEJ RODZINY
52 358 53 66

POMOC SPOŁECZNA
52 358 53 63; 64; 68

GODZINY URZĘDOWANIA
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W GNIEWKOWIE

PONIEDZIAŁEK         7:00 – 15:00

WTOREK                   7:00 – 16:00

ŚRODA                      7:00 – 15:00

CZWARTEK               7:00 – 15:00

PIĄTEK                      7:00 – 14:00

KARTA DUŻEJ RODZINY

Czym jest Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+, a także dla rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku. To system zniżek np. na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarni czy w końcu zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.

Kto może korzystać z Karty Dużej Rodziny

Uprawnienia wynikające z ustawy przyznawane są na wniosek uprawnionego członka rodziny. Organem uprawnionym do przyznania świadczeń zgodnie z art.9 ustawy jest wójt (prezydent, burmistrz) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.
Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica
mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek oraz dzieciom:

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b) szkole wyższej – do dnia 30 września roku – w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4;
3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności – na okres ważności orzeczenia.

Partnerów Karty Dużej Rodziny można wyszukać na stronie : 

https://empatia.mpips.gov.pl/kdr  

Wymagane dokumenty

Składając wniosek o przyznanie Karty, wnioskujący przedstawia w szczególności:

1) w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

3) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

4) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o którym mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Jak złożyć wniosek o Kartę Dużej Rodziny?

Istnieją dwie możliwości złożenia wniosku o Kartę:

1. Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny w formie papierowej należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. W naszej gminie taki wniosek należy złożyć w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewkowie przy ul. Dworcowej 8C. Informacji udziela pracownik Ośrodka pod numerem telefonu 52 358 53 66. Druk wniosku oraz koniecznych oświadczeń można pobrać ze strony internetowej naszego Ośrodka lub w biurze obsługi naszego Ośrodka.

2. Elektronicznie, za pośrednictwem platformy Emp@tia (www.empatia.mpips.gov.pl).

Elektroniczna Karta Dużej Rodziny

Od dnia 09.06.2021r. elektroniczna Karta dużej Rodziny dostępna jest w rządowej aplikacji mobilnej mObywatel. Każdy kto posiada Kartę w formie tradycyjnej może teraz ją wyświetlić na swoim telefonie bez formalnego składania wniosku o Kartę elektroniczną. Aplikację mObywatel pobrać można bezpłatnie na swój telefon. Także rodzice i małżonkowie rodziców mogą w ten sposób wyświetlać Karty pozostałych członków rodziny.

UWAGA

Możliwość wizualizacji KDR pozostałych członków rodziny w aplikacji mObywatel przez rodziców oraz małżonków rodziców związana jest z koniecznością dodania informacji dotyczącej wizualizacji kart dla danego członka rodziny w systemie służącym do obsługi wniosków KDR. Umożliwienie wyświetlania kart w zakładce „Moi bliscy” następuje po wypełnieniu załącznika ZKDR-04 w Ośrodku Pomocy Społecznej. Załącznik ZKDR-04 dostępny jest do pobrania na stronie Ośrodka w zakładce pliki do pobrania w górnej części naszej strony. Jeżeli rodzicowi lub małżonkowi rodzica w aplikacji mObywatel nie wyświetla się zakładka „Moi bliscy”, zachęcamy do kontaktu z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gniewkowie w celu uzupełnienia niezbędnych danych w systemie służącym do obsługi wniosków KDR.

Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

– Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,

– Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny,

– Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie maja być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny

ZAŁĄCZNIKI:

001 Wniosek_o_przyznanie_Karty_Dużej_Rodziny_lub_wydanie_duplikatu

002 Informacja_o_osobach,_które_będą_mogły_wyświetlać_kartę_elektroniczną_na_swoich_urządzeniach_mobilnych_-_ZKDR-04

003 Oświadczenie_dotyczące_władzy_rodzicielskiej_-_ZKDR-03

004 Oświadczenie_o_planowanym_terminie_ukończenia_nauki_w_szkole_lub_szkole_wyższej_-_ZKDR-01

005 Oświadczenie_o_pozostawaniu_w_dotychczasowej_rodzinie_zastępczej_lub_rodzinnym_domu_dziecka_-_ZKDR-02