„Aktywizacja społeczno – zawodowa Markowa”

Dobiegł końca projekt „Aktywizacja społeczno – zawodowa Markowa”, który realizowany był dzięki wsparciu z Osi Priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, której realizatorem jest Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli. Celem projektu była poprawa sytuacji na rynku pracy w miejscowości Markowo, gm. Gniewkowo poprzez realizację kompleksowego wsparcia aktywizacji społeczno-zawodowej dla 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Dzięki realizacji projektu uczestnicy nabyli kompetencje społeczne oraz zdobyli nowe kwalifikacje zawodowe. Całkowita wartość projektu to kwota 121 550,52 zł, a kwota dofinansowania 115 310,52 zł.

Realizacja projektu rozpoczęła się w miesiącu grudniu 2020 roku. W pierwszym etapie realizacji projektu uczestnicy mieli wyjątkową okazję na spotkanie się i skorzystanie między innymi z usług terapeuty, psychologa czy doradcy zawodowego. Z rozmów z osobami współtworzącymi projekt wiemy, że dla uczestników było to nowe doświadczenie pozwalające rozwijać swoją osobowość i spojrzeć na wszystko z innej perspektywy. W ramach projektu odbyły się także warsztaty z przedsiębiorczości i spotkania ze specjalistą ds. wizerunku.

Dzięki odbytym kursom zawodowym w kierunkach: zagospodarowanie terenów zielonych, opiekun osób niesamodzielnych oraz pracownik magazynowy z uprawnieniami operatora wózków jezdniowych uczestnicy projektu zdobyli nowe kwalifikacje zawodowe, które pozwoliły im zaistnieć na rynku pracy. Nabyte kwalifikacje i umiejętności pozwoliły sześciu uczestnikom podjąć pracę na terenie gminy Gniewkowo.

Na zakończenie projektu odbył się wyjazd studyjny podczas, którego uczestnicy zapoznali się z pracą Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Przyjezierzu, Stowarzyszenia ECCE HOMO w Strzelnie oraz poznali jak funkcjonują spółdzielnie socjalne na przykładzie Spółdzielni Socjalnej „TWOJE SMAKI” oraz Spółdzielni Socjalnej „HELP” w Inowrocławiu.

Wszystkie spotkania oraz zajęcia prowadzone były ze szczególnym uwzględnieniem obostrzeń oraz zaleceń związanych z obecną sytuacją w kraju i zachowania dystansu społecznego.