Program rządowy „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023.

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej
w tym osobom starszym, niepełnosprawnym oraz dzieciom.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy głównie w formie posiłku, w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Program „Posiłek w szkole i w domu” składa się z trzech modułów – każdy kierowany jest do innego adresata:

  1. Moduł  dla dzieci i młodzieży;
  2. Moduł dla dorosłych;
  3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

 W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

 1) posiłek;

 2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;

 3) świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Pomoc finansowa w ramach Modułu I i II w formie świadczenia pieniężnego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności celem przygotowania gorącego posiłku oraz w formie gorącego posiłku udzielana jest w rodzinach, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekraczają kwoty 1200,00 zł co stanowi 200% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, oraz 1 552,00 zł osoby samotnej co stanowi 200% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej określonego w art. 8   ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Dożywianie dzieci odbywa się w przedszkolach i szkołach na terenie miasta i gminy Gniewkowo oraz dla osób dorosłych – uczestników – w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gniewkowie w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin „Posiłek w szkole i w domu”

Celem modułu 3 Programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

Wsparcia finansowego w ramach modułu 3 Programu udziela się organom prowadzącym na zadania realizowane przez:

1) publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły zorganizowane w zespołach szkół, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;

2) publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Gmina Gniewkowo w roku 2023 r uzyskała dofinansowanie ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody w związku z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” w wysokości 100 000 zł natomiast całkowity koszt zadania w roku 2023 wynosi 166 666 zł.