„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie przystąpił  do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”-edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 Na realizację Programu w roku 2023 Gmina Gniewkowo otrzymała:

– wartość dofinansowania: 641.229,00 zł

– całkowita wartość: 641.229,00 zł

Celem programu jest ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez stymulowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania aktywności i umożliwienie im realizowania prawa do niezależnego życia.

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:

– wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce
(np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe)

– zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

– załatwianiu spraw urzędowych;

– nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

– wykonywaniu czynności dnia codziennego

O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje sytuacja życiowa oraz kolejność zgłoszeń.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Program trwa do 31.12.2023 roku.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia (załącznik karta zgłoszenia),oraz załączenie kserokopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

Wnioski należy składać osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie ul. Dworcowa 8c, pok. 20

 

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Programu można uzyskać pod numerem telefonu: (52) 35 85 362

 

Dokumenty do pobrania:

PROGRAM-AOON-JST-EDYCJA-2023

– wniosek AOON