Projekt partnerski „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Gniewkowo” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 09. Solidarne społeczeństwo, 09.02. Włączenie społeczne, 09.02.01. Aktywne włączenie społeczne.
Nr RPKP.09.02.01.-04-0035/19.

Fundacja Gospodarcza Pro Europa realizuje projekt w partnerstwie z Gminą Gniewkowo. Podmiot realizujący projekt w imieniu partnera: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie.

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 45 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 6 niepełnosprawnych, zamieszkujących, pracujących lub uczących się na obszarze Gminy Gniewkowo.

W ramach projektu zaplanowane zostały działania umożliwiające włączenie społeczne oraz powrót na rynek pracy poprzez:

  • aktywizację społeczną

  • aktywizację zawodową

  • działania o charakterze środowiskowym.

 

Dla wszystkich uczestników projektu zostaną opracowane umowy PAL, a proces wsparcia  będzie odbywał się na podstawie opracowanej indywidualnie dla każdego uczestnika – ścieżki reintegracji społecznej (IŚR)

Zapraszamy serdecznie mieszkańców Gminy Gniewkowo do udziału w projekcie!


Formularze zgłoszeniowe do pobrania w siedzibie MGOPS w Gniewkowie, na stronie www.gniewkowo.com.pl, www.fundacja-proeuropa.org.pl oraz w załączniku.

Rekrutacja uczestników w I turze trwa do 30.09.2021 r.

Dokumenty do pobrania:

Formularz rekrutacyjny

Regulamin rekrutacji

                      

Rusza druga tura naboru do Projektu partnerskiego „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Gniewkowo” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 09. Solidarne społeczeństwo, 09.02. Włączenie społeczne, 09.02.01. Aktywne włączenie społeczne. Nr RPKP.09.02.01.-04-0035/19.

Fundacja Gospodarcza Pro Europa realizuje projekt w partnerstwie z Gminą Gniewkowo. Podmiot realizujący projekt w imieniu partnera: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie.

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 45 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 6 niepełnosprawnych, zamieszkujących, pracujących lub uczących się na obszarze Gminy Gniewkowo.

W ramach projektu zaplanowane zostały działania umożliwiające włączenie społeczne oraz powrót na rynek pracy poprzez:

  • aktywizację społeczną

  • aktywizację zawodową

  • działania o charakterze środowiskowym.

Dla wszystkich uczestników projektu zostaną opracowane umowy PAL, a proces wsparcia  będzie odbywał się na podstawie opracowanej indywidualnie dla każdego uczestnika – ścieżki reintegracji społecznej (IŚR)

Zapraszamy serdecznie mieszkańców Gminy Gniewkowo do udziału w projekcie!

Formularze zgłoszeniowe do pobrania w siedzibie MGOPS w Gniewkowie, na stronie www.gniewkowo.com.pl, www.fundacja-proeuropa.org.pl oraz w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Formularz rekrutacyjny

Regulamin rekrutacji

Gniewkowo, dnia 01.02.2022r.

Rusza trzecia tura naboru do Projektu partnerskiego „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Gniewkowo” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 09. Solidarne społeczeństwo, 09.02. Włączenie społeczne, 09.02.01. Aktywne włączenie społeczne. Nr RPKP.09.02.01.-04-0035/19.

Fundacja Gospodarcza Pro Europa realizuje projekt w partnerstwie z Gminą Gniewkowo. Podmiot realizujący projekt w imieniu partnera: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie.

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 45 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 6 niepełnosprawnych, zamieszkujących, pracujących lub uczących się na obszarze Gminy Gniewkowo.

W ramach projektu zaplanowane zostały działania umożliwiające włączenie społeczne oraz powrót na rynek pracy poprzez:

  • aktywizację społeczną

  • aktywizację zawodową

  • działania o charakterze środowiskowym.

Dla wszystkich uczestników projektu zostaną opracowane umowy PAL, a proces wsparcia  będzie odbywał się na podstawie opracowanej indywidualnie dla każdego uczestnika – ścieżki reintegracji społecznej (IŚR)

Zapraszamy serdecznie mieszkańców Gminy Gniewkowo do udziału w projekcie!

Formularze zgłoszeniowe do pobrania w siedzibie MGOPS w Gniewkowie, na stronie www.gniewkowo.com.pl, www.fundacja-proeuropa.org.pl oraz w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Formularz rekrutacyjny

Regulamin rekrutacji

Gniewkowo, dnia 01.08.2022r