Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie informuje, iż rozpoczął wydawanie żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa przy współpracy z CARITAS Diecezji Bydgoskiej.

     Pomoc w formie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów mogą otrzymywać osoby/ rodziny których miesięczny dochód netto nie przekracza 220 % odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj.:

– 1.161,60 zł na osobę w rodzinie

– 1.542,20 zł dochód dla osoby samotnej

Osoby zainteresowane otrzymywaniem żywności z PO PŻ proszone są o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gniewkowie ul. Dworcowa 8c, 88-140 Gniewkowo, tel. 52 35 85 360 lub bezpośrednio z pracownikami socjalnymi w rejonach tel. 52 35 85 364 / 52 35 85 368 / 52 35 85 363