Gmina Gniewkowo / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizują projekt objęty grantem  „ Aktywizacja społeczno-zawodowa Szadłowic” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy w miejscowości Szadłowice gmina Gniewkowo poprzez realizację kompleksowego wsparcia aktywizacji społeczno-zawodowej dla 10 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Aktywizacja społeczno-zawodowa będzie polegała na udzieleniu wsparcia psychologa, terapeuty ds. uzależnień, doradcy zawodowego, jak również odbyciu kursu zawodowego czy też zajęć z przedsiębiorczości.

Projekt będzie realizowany do 31.10.2021 r.

Zapraszamy serdecznie mieszkańców Szadłowic do udziału w projekcie!
Miejsce odbywania się zajęć – Szadłowice
Formularze zgłoszeniowe do pobrania w siedzibie MGOPS w Gniewkowie, na stronie www.gniewkowo.com.pl oraz w załączniku.

Rekrutacja uczestników trwa do 25.06.2021 r. 

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

   W dniu 12.10.2021 r. odbyło się spotkanie z uczestnikami projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa Szadłowic”. Podczas spotkania Burmistrz Gniewkowa Pan Adam Straszyński wręczył uczestnikom zaświadczenia potwierdzające zdobycie kwalifikacji zawodowych po odbytych w ramach projektu kursach zawodowych.

      Projekt realizowany był dzięki wsparciu z Osi Priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, której realizatorem jest Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli. Całkowita wartość projektu to kwota 100 559,00 zł, a kwota dofinansowania 95 359,00 zł.
Celem projektu było udzielenie kompleksowego wsparcia aktywizacji społeczno-zawodowej dla 10 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.