Zespół Interdyscyplinarny

 

Przyjdź, porozmawiaj, pomóż sobie i innym!!!

W siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie od m-ca maja 2014 roku rozpoczyna działalność Punkt Konsultacyjny celem, którego będzie pomoc osobom zmagającym się z problemem uzależnienia, osobom dotkniętym przemocą i sprawcom przemocy. Podstawowym zadaniem będzie poradnictwo psychologiczne, prawne i rodzinne. Spotkania z konsultantem odbywać się będą w każdy czwartek od godziny 16:00 do 18:00, ul. Dworcowa 8c, piętro I, pokój nr 20. Organizowane spotkania pozwolą na skorzystanie z profesjonalnej pomocy w rozwiązywaniu problemów osób dotkniętych przemocą i uzależnionych.

Organizatorem spotkań jest Interdyscyplinarny Zespół do Spraw Przemocy w Rodzinie działający przy M-GOPS w Gniewkowie.  

 

                                                                                                                                             Przewodniczący Zespołu

                                                                                                           Interdyscyplinarnego

 

                                                                                                           Elżbieta Zajonz

 

Grupy wsparcia dla ofiar przemocy

Od miesiąca września 2013 do końca listopada 2013 roku w siedzibie MGOPS w Gniewkowie ul. Dworcowa 8, w każdy poniedziałek w godzinach od 16:00 do 18:00 odbywają się spotkania Grup Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Organizatorem spotkań jest Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie. Na spotkania zapraszamy osoby poszukujące pomocy prawnej, porady i wsparcia. Organizowane spotkania pozwalają na skorzystanie z profesjonalnej pomocy w rozwiązywaniu problemów osób dotkniętych przemocą.

 

                                           Zastępca przewodniczącego
                                                 mgr Lucyna Jarczyńska


                                       ---------------------------------------------

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY GMINY GNIEWKOWO   

W dniu 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ustawa zgodnie z art. 9 a ust. 1 zobowiązała gminy do podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. Zespół interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta

 Skład Zespołu Interdyscyplinarnego:

 Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Gniewkowo reguluje Uchwała Nr V/37/11  z dnia 2 marca 2011 r. Rady Miejskiej w Gniewkowie w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Zarządzeniem Nr 113/2012 z dnia 15.10.2012 roku Burmistrz Gniewkowa powołał i ustalił skład zespołu interdyscyplinarnego.

  W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą następujące osoby:  

1) Elżbieta Zajonz – Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie – Przewodnicząca zespołu,

2) Lucyna Jarczyńska – przedstawiciel Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie –   Z-ca Przewodniczącej,

3) Małgorzata Nowicka – przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 1 w Gniewkowie,

4) Aleksander Kręc – przedstawiciel Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie,

5) Katarzyna Pawłowska – przedstawiciel Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego „CORDIS” w Gniewkowie,

6) Ewa Cyrańska – pedagog szkolny – Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie,

7) Karol Posadzy – przedstawiciel Komisariatu Policji w Gniewkowie,

8) Izabela Ossowska – Wirkus – kurator zawodowy,

9) Anna Walczyńska – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Gniewkowie,

10) Lidia Lewandowska – przedstawiciel N.Z.O.Z. „Esculap” w Gniewkowie,

11) Beata Dankowska – przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu,

12) Jolanta Rychlewska – przedstawiciel Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewkowie

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią. Konieczne jest opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pomocy i inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach. Do zadań zespołu należy również dokumentowanie podejmowanych działań, a także ich efektów.

Adresaci:
Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny są przede wszystkim:

 • Rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka lub współmałżonka,
 • Rodziny, w których dzieci są zaniedbywane (niedożywienie, brak opieki lekarskiej, brak realizacji obowiązku szkolnego itp.)
 • Rodziny, w których nadużywa się alkoholu lub używa się niedozwolonych środków uzależniających,
 • Rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dzieckiem (dziećmi), pojawiają się zaburzenia zachowania dzieci na tle takich konfliktów, ucieczki z domów itd.,
 • Rodziny, w których rodzice (opiekunowie) są umysłowo, emocjonalnie, lub fizycznie upośledzeni,
 • Rodziny, w których matka lub ojciec zostali osadzeni w więzieniu,
 • Rodziny zastępcze i adopcyjne, które przeżywają problemy związane z wychowywaniem powierzonych dzieci,
 • Rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców jest nieletnie,
 • Osoby samotne, wymagające objęcia pomocą.

 Ingerencja:
Uruchomienie pracy zespołu interdyscyplinarnego może nastąpić w wyniku reakcji na:

 • Prośbę rodziców lub innych dorosłych członków rodziny,
 • Prośbę dziecka,
 • Informacje uzyskane od członków społeczności lokalnej,
 • Informacje uzyskane z placówek oświatowych,
 • Informacje od innych służb np. (urzędu pracy, pomocy społecznej, policji, Kościoła, służb medycznych, organizacji pozarządowych).

 Grupy robocze:

Zespół dyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia. W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie dotyczące: stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym i administracyjnym, ale są zobowiązani do zachowania poufności wszelkich informacji i danych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez zespół interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

  Zadania grup roboczych:

Zadaniem grup roboczych jest opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

 Różnice pomiędzy zespołem interdyscyplinarnym a grupą roboczą:

 

Różnice

Zespół interdyscyplinarny

Grupa robocza

Cel

· zadania na poziomie strategicznym/planowanie

· zadania na poziomie wykonawczym/konkretna rodzina

Skład

· osoby tzw. decyzyjne

· osoby bezpośrednio realizujące zadania na rzecz danej rodziny;

· skład okrojony – na zasadzie fakultatywności kuratorzy sądowi

Sposób powołania

· zarządzenie wójta/burmistrza/prezydenta miasta

· powołanie przez zespół, przewodniczącego zespołu

Dokumentacja

· z prac zespołu

· szczegółowa, dotycząca działań na rzecz danej rodziny – zgodnie z zadaniami - plan pomocy rodzinie

 

W celu zgłoszenia zaistniałego problemu, wymagającego udzielenia pomocy i uruchomienia pracy Zespołu, należy wypełnić i złożyć opublikowany wniosek o zwołanie posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego.

 

Wniosek można złożyć osobiście lub listownie pod adresem:

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie                                                                                            Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
ul. Dworcowa 8c, 88-140 Gniewkowo

Przewodniczący: mgr Elżbieta Zajonz
tel. 52 35 85 360