Zamówienia publiczne

 

 

       

                           O G Ł O S Z E N I E  z dnia 16 marca 2015 r.

 

 

 data zamieszczenia: 16.03.2015 r.

 

 

                                       Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na prowadzenie

                                                             Punktu Konsultacyjnego

                                                 dla osób doznających przemocy w rodzinie

 

poniżej w załączeniu:

        1. pełna treść zaproszenia

        2. formularz ofertowy wykonawcy

        3. ogłoszenie w sprawie wyboru najkorzytniejszej oferty