Świadczenia rodzinne

 

 

Nowe kryteria dochodowe i wyższe zasiłki rodzinne oraz niektóre dodatki do zasiłków rodzinnych

 

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1238) kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do przyznania świadczeń rodzinnych będą wynosić:

W okresie od 1 listopada  2015 r.  do  31 października 2017 r.:

   674,00 zł na osobę w rodzinie, albo dochód osoby uczącej się,

  764,00 zł na osobę w rodzinie, w której członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności (w przypadku dziecka w wieku do 16 roku życia) lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (w przypadku dziecka w wieku powyżej 16 roku życia).

 

Od listopada 2015 r. kwoty zasiłku rodzinnego będą wynosić:

- 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia  5 roku życia,
-
118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
-
129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

Podwyższone zostały niektóre dodatki do zasiłku rodzinnego:


- z tytułu samotnego wychowywania dziecka -
185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci,

- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 90,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego,

- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

    80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

   100,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5  roku życia do ukończenia 24 roku życia,

- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

     105,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

      63,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

 

Nie ulegają zmianie:

- wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, czyli  tzw. "becikowego" tj. 1.922,00 zł na osobę w rodzinie,

- jednorazowa  zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka wynosi 1.000,00 zł,

- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka wynosi 1.000,00 zł jednorazowo,

- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wynosi 400,00 zł miesięcznie,

- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wynosi 100,00 zł jednorazowo,

- zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153,00 zł miesięcznie,

- specjalny zasiłek opiekuńczy wynosi 520,00 zł miesięcznie,

- zasiłek dla opiekuna wynosi 520,00 zł miesięcznie.

   

                                                                                                          Kierownik M-GOPS

                                                                                                          Elżbieta Zajonz

 

 

PRZYPOMINAMY,  ŻE  ZBLIŻAJĄ  SIĘ  TERMINY  SKŁADANIA  WNIOSKÓW  O  ŚWIADCZENIA  RODZINNE

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń Rodzinnych przypomina, że  od dnia 01.09.2015 r. można składać wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2015/2016 rozpoczynający się od 01.11.2015 r.

 

Informujemy, że terminy rozpatrzenia wniosków i wypłat przyznanych świadczeń są następujące:

 

- jeżeli wniosek z kompletem wymaganych dokumentów zostanie złożony w terminie od 01.09.2015 r. do 30.09.2015 r.  wówczas wydanie decyzji i wypłata świadczeń należnych za miesiąc listopad 2015 r. nastąpi do końca listopada 2015 r.

 

- jeżeli wniosek z kompletem wymaganych dokumentów zostanie złożony w terminie od 01.10.2015 r. do 30.11.2015 r.  wówczas wydanie decyzji i wypłata świadczeń należnych za miesiąc listopad 2015 r. nastąpi wraz z wypłatą świadczeń należnych za grudzień 2015 r. do końca grudnia  2015 r.

 

Wnioski pobiera i składa się w siedzibie Ośrodka w Biurze Obsługi Klienta, parter, pokój nr 2, pon. - pt., w godz. 7.30 - 15.30.

 

Do wniosku należy dołączyć kserokopię:

                    dowodu osobistego,

                    aktów urodzenia dzieci,

                    wyroków sądowych dot. ustalenia alimentów lub rozwodu,

                    numeru konta bankowego, na które mają być przelewane świadczenia.

 

Do wniosku należy dołączyć orginały:

                    zaświadczeń ze szkoły - dot. dzieci uczących się,

                    zaświadczenia o miejscu zamieszkania – dot. osób posiadających nowy dowód osobisty.

Pozostałe dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku będą ustalane indywidualnie.

 

Dziękujemy za przygotowanie kompletu dokumentów do wniosku  - usprawni to jego rozpatrzenie.

 

 

                                                                                                 Kierownik M-GOPS

                                                                                                  w Gniewkowie

                                                                                                 mgr Elżbieta Zajonz

 

                             Świadczenia opiekuńcze i zmiany w przepisach od stycznia 2015 r.

W wielu polskich rodzinach znaleźć można osoby, które w wyniku konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny zmuszone były zrezygnować z zatrudnienia bądź zatrudnienia takiego nie mogą podjąć. Gdyby państwo pozostawiło je bez żądnego wsparcia, często osoby te narażone byłyby na brak posiadania jakichkolwiek środków do życia. Ponadto opiekunowie niepełnosprawnych z powodu niedostatecznych ilości okresów składkowych i nieskładkowych nie mogliby korzystać w przyszłości ze świadczeń emerytalnych. W ramach systemu zabezpieczenia społecznego zaplanowano świadczenia, mające przeciwdziałać temu ryzyku. Są to świadczenia opiekuńcze.

Zasiłek pielęgnacyjny– jest to pomoc, którą przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomoc innej osoby związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest w związku z ukończeniem 75 roku życia lub z tytułu istniejącej niepełnosprawności.
W przypadku ubiegania się o zasiłek z tytułu niepełnosprawności osoba musi legitymować się:             - dzieci do ukończenia 16 roku życia - orzeczeniem o niepełnosprawności;
- osoby powyżej 16 roku życia - orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (warunkiem dodatkowym w tym przypadku jest powstanie niepełnosprawności przed 21 rokiem życia) lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153 zł miesięcznie. Nie ma kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku pielęgnacyjnego.
Ważne! Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego przez ZUS, KRUS.

Świadczenie pielęgnacyjne – ta forma wsparcia ze strony państwa przysługuje:
- matce albo ojcu,
- opiekunowi faktycznemu dziecka (opiekunem takim w świetle ustawy o świadczeniach rodzinnych jest osoba, która opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka),
- osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną,
- innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny – w tym przypadku o świadczenie pielęgnacyjne mogą ubiegać się osoby, jeżeli spełnione są dodatkowe warunki, a mianowicie: rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; nie ma opiekuna faktycznego dziecka, ani osoby będącej rodziny zastępczą lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli osoba ubiegająca się nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub w przypadku dziecka do 16 roku życia orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1200 zł miesięcznie, w roku 2016 r. będzie wynosić 1300 zł, a od 2017 r. przewidziana jest coroczna waloryzacja wysokości świadczenia do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest niezależnie od dochodu rodziny.
Za osobę uprawnioną do świadczenia pielęgnacyjnego mogą być opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalno-rentowe.

Specjalny zasiłek opiekuńczy – świadczenie to może zostać przyznane osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudniania lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności albo osobą niepełnosprawną legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie za wskazaniami: koniecznością stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego to 520 zł miesięcznie. Zasiłek ten przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 664 zł.
Za osobę uprawnioną do specjalnego zasiłku opiekuńczego mogą być opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalno-rentowe. Od stycznia 2015 r. wniosek o ten zasiłek mogą składać już nie tylko osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby opiekować się osoba niepełnosprawną, ale także opiekunowie niepełnosprawnych osób, którzy w ogóle nie podejmowali pracy.

Zasiłek dla opiekuna – w 2014 roku w związku z realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 (sygn. Akt K 27/13) wprowadzono nowe świadczenie przysługujące na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r., poz. 567).
Zasiłki dla opiekuna przysługują ściśle określonej grupie osób tzn. osobom, którym z mocy prawa z dniem 01.07.2013 r. wygasły decyzje przyznające świadczenie pielęgnacyjne.
Wysokość zasiłku dla opiekuna to 520 zł miesięcznie. Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna składało się w okresie od 15 maja 2014 r. do 15 września 2014 r.
Prawo do zasiłku nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. Za osobę uprawnioną do zasiłku dla opiekuna mogą być opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalno-rentowe.
                                

 

 

                                                    Zasiłek dla opiekunów

         Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie – Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, iż z dniem 15.05.2014 r., weszła w życie ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r., poz. 567), która określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

            W związku z powyższym istnieje możliwość złożenia wniosku wraz z dokumentami o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 15 maja 2014 r. do 15 września 2014 r. lub jeśli toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności osobie, nad którą jest sprawowana opieka, wniosek należy złożyć w terminie 4 miesięcy od dnia wydania orzeczenia.

Kierownik M-GOPS

Elżbieta Zajonz

 

INFORMACJA

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie – Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że zgodnie z art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2013/2014 są przyjmowane od miesiąca września 2013 r.  

Wnioski oraz niezbędne druki można pobierać oraz składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych - pokój nr 37 w godzinach urzędowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy w Gniewkowie tj. poniedziałek – piątek w godzinach od 7.30 do 15.30. 

Jednocześnie informujemy, że:  

- W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2013/2014 złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30.09.2013 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 2013 r. nastąpi do dnia 30.11.2013 r. 

- W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2013/2014 złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 01.10.2013 r. do dnia 30.11.2013 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 2013 r. nastąpi do dnia 31.12.2013 r.

                                                                                                          Kierownik M-GOPS

                                                                                                          mgr Elżbieta Zajonz

----------------------------

Świadczeniami rodzinnymi są:

I. Zasiłek rodzinny z dodatkami

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 539 zł lub 623 zł - gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.

Zasiłek rodzinny przysługuje w wysokości:

 • 77 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia;
 • 106 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 115 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki:

 • z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w wysokości 400 zł miesięcznie;
 • z tytułu samotnego wychowywania dziecka w wysokości 170 zł miesięcznie na dziecko - jednak nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci w rodzinie. Na dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł, jednak nie więcej niż 160 zł na wszystkie dzieci;
 • z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w wysokości 80 zł miesięcznie na każde trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego.
 • z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 1000 zł płatny jednorazowo;
 • z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka. Wysokość dodatku to: 60 zł na dziecko do 5 roku życia i 80 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia;
 • z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 100 zł wypłacany jednorazowo.;
 • z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, wynosi 90 zł miesięcznie. Dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, wynosi 50 zł miesięcznie.

II. Świadczenia opiekuńcze

Świadczeniami opiekuńczymi są:

 1. zasiłek pielęgnacyjny
 2. świadczenie pielęgnacyjne
 3. specjalny zasiłek opiekuńczy

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • osobie, która ukończyła 75 lat
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia

Ważne: Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

 

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

- matce albo ojcu,
- opiekunowi faktycznemu dziecka,
- osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:


- rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- nie ma osób, których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (opiekuna faktycznego dziecka albo osoby będącej rodziną zastępczą spokrewnioną) lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:


- nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub
- w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia

Świadczenie pielęgnacyjne. przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie do dnia 30 czerwca 2013 r., natomiast od dnia 01 lipca 2013 r. w wysokości 620,00 zł miesięcznie

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623,00 zł.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł. miesięcznie.

 

KOMUNIKAT

                Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie informuje, że osoby, które otrzymują dodatek pielęgnacyjny nie mogą pobierać zasiłku pielęgnacyjnego.

                                  -----------------------------------------------------------------

INFORMACJA

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie – Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że osoby zainteresowane mogą składać wnioski o ustalenie   prawa do świadczeń opiekuńczych tj. świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres od 01 lipca 2013 r.  

Nadmieniamy, że wnioski i niezbędne druki można pobierać w Dziale Świadczeń Rodzinnych - pokój nr 37.  

Wnioski należy składać w godzinach urzędowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy w Gniewkowie tj. poniedziałek – piątek w godzinach od 7.30 do 15.30, w pokoju nr 37.

                                                                                                         Kierownik M-GOPS

                                                                                                         mgr Elżbieta Zajonz