Zasady przyjęcia do ŚDS

ZASADY PRZYJĘCIA DO

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

W GNIEWKOWIE

 

Osoby ubiegające się o skierowanie na pobyt dzienny do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie powinny złożyć w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewkowie:

  • wniosek o przyjęcie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie z określeniem:

typu A – dla osób przewlekle psychicznie chorych lub

typu B – dla osób upośledzonych umysłowo,

typu C – wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych

  • zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych,
  • zaświadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada,
  • decyzję właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego,
  • dokumenty potwierdzające dochody członków rodziny (w przypadku osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe).

Decyzja o skierowaniu do Środowiskowego Domu Samopomocy zostanie wydana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego w miejscu zamieszkania oraz złożeniu ww. dokumentów.