Projekt 2014

 

 

baner pokl kol

 

                                             Projekt systemowy za 2014 r. zakończony 

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie zakończył z dniem 31.12.2014 r. realizację projekt systemowy. Projekt został zakończony zgodnie z realizowanym w roku 2014 projektem systemowym pod tytułem: „Program aktywizacji społecznej dla gminy Gniewkowo”. Projekt finansowany był ze środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 w ramach:

 

Piorytetu:     VII . Promocja integracji społecznej.

Działanie:     7.1   Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

           Koszt całego projektu wynosił 184 615,44 zł. Wkład własny wniesiony przez gminę wyniósł 19.384,62 zł. Środki finansowe na ten cel przyznawane są na podstawie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Toruniu. W projekcie uczestniczyło ogółem 30 beneficjentów, mieszkańców miasta i gminy Gniewkowo. Podczas trwania projektu zrealizowano następujące działania:

  1. trening umiejętności społecznych,
  2. warsztaty z zakresu poradnictwa prawnego,
  3. warsztaty wizerunek w domu,
  4. warsztaty doradztwa zawodowego,
  5. kurs prawa jazdy kat. B oraz opłacono egzamin wewnętrzny i pierwszy egzamin państwowy,
  6. kurs opiekun osób starszych.

         W kursie prawa jazdy kat. B uczestniczyło 24 osoby. Wszystkie osoby zakończyły kurs, zaliczając egzamin wewnętrzny. Wszystkie osoby podeszły do egzaminu państwowego, zaliczyło egzamin państwowy i otrzymało prawo jazdy 6 osób. Pozostałe osoby cały czas podchodzą do egzaminu. W kursie opiekun osób starszych uczestniczyło 6 osób, wszystkie osoby zaliczyły egzaminy i uzyskały zaświadczenie o ukończeniu kursu.

         W ramach projektu zatrudniono pracownika socjalnego, który pracował zawodowo w MGOPS przez cały 2014 rok a jego wynagrodzenie finansowane było ze środków projektu.

 

 

 

 

baner pokl kol

                                      

Harmonogram realizacji projektu z podziałem

na poszczególne miesiące

Grudzień 2014 

Miesiąc grudzień był miesiącem podsumowującym realizację całego projektu w 2014 roku. Omówione i przeanalizowane zostały założone do osiągnięcia cele przez zespół projektowy. W miesiącu grudniu odbyło się spotkanie z uczestnikami projektu, którzy uczestniczyli w kursie prawa jazdy kat B i pozytywnie przeszli egzamin państwowy i mogli pochwalić się posiadanym dokumentem prawa jazdy.

Listopad 2014

Zakończyła się praktyczna nauka jazdy dla wszystkich uczestników kursu prawa jazdy. Wszyscy pozytywnie przeszli egzamin wewnętrzny i na bieżąco podchodzili do egzaminów państwowych zgodnie z umówionymi terminami w WORD. W miesiąc listopadzie przekazane zostały do lokalnej prasy informacje o realizacji projektu. Odbyło się spotkanie zespołu projektowego.

Październik 2014

 

W miesiącu październiku w dalszym ciągu osoby uczestniczące w kursie prawo jazdy kat B odbywały indywidualnie z instruktorami praktyczną naukę jazdy. Poszczególne osoby podchodziły do egzaminów wewnętrznych, a po pozytywnym zdaniu podchodziły do egzaminów państwowych, które odbywały się w Toruniu, Bydgoszczy oraz Inowrocławiu. Odbyło się spotkanie zespołu projektowego, podczas którego omówione zostały bieżące sprawy dotyczące realizacji projektu.

 

Wrzesień 2014

 

W miesiącu wrześniu 2014 r. beneficjenci kursu prawa jazdy kat. B nadal kontynuują część praktyczną zajęć. Zajęcia odbywają się w Toruniu i Bydgoszczy. 

 

Sierpień 2014  

W miesiącu sierpniu 2014 r. beneficjenci projektu systemowego POKL kontynuowali szkolenia zawodowe. Beneficjenci kursu „Opiekuna osób starczych” uczestniczyli w zajęciach praktycznych. Ogółem 6 osób ukończyło kursu „Opiekuna osób starczych”. Beneficjenci kursu prawa jazdy kat. B w miesiącu sierpniu rozpoczęli część praktyczną zajęć.  

Lipiec 2014 

W miesiącu lipcu 2014 r. beneficjenci projektu systemowego POKL rozpoczęli szkolenia zawodowe. Ogółem w szkoleniu uczestniczy 30 osób. Beneficjenci kursu „ Opiekuna osób starczych” uczestniczyli w zajęciach teoretycznych oraz zajęciach praktycznych. Część praktyczna była przeprowadzona w Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu. Beneficjenci kursu prawa jazdy kat. B w miesiącu lipcu rozpoczęli część teoretyczną zajęć.

Czerwiec 2014

W miesiącu czerwcu zakończyły się szkolenia społeczne takie jak: Trening umiejętności społecznych, Warsztaty z zakresu poradnictwa prawnego, Warsztaty doradztwa zawodowego oraz Warsztaty - Wizerunek w pracy. W szkoleniach uczestniczyło 30 osób, które biorą udział w projekcie systemowym realizowanym przez M-GOPS przy współfinansowany ze środków EFS pt." Program aktywizacji społecznej dla Gminy Gniewkowo ".W miesiącu lipcu rozpoczną się szkolenia zawodowe: kurs dla opiekunów osób starszych oraz kurs prawa jazdy kat.B.

Maj 2014

W miesiącu maju wystąpiono z zapytaniem ofertowym i wyłoniono firmy, które będą realizować poszczególne zadania projektu POKL. Podpisane zostały umowy z tymi firmami. Rozpisane i rozstrzygnięte zostało również zapytanie ofertowe dotyczące dowożenia uczestników projektu na poszczególne zajęcia. Odbyły się spotkania pracowników socjalnych z beneficjentami, na których przekazano informacje dotyczące terminu rozpoczęcia szkoleń i harmonogramy zajęć. Szkolenia rozpoczęły się od dnia 28 maja 2014 roku. Również w miesiącu maju odbyło się spotkanie zespołu projektowego na których omawiano przebieg realizacji projektu oraz ustalono harmonogramy przeprowadzanych kontroli na szkoleniach społecznych.

Kwiecień 2014

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie wystąpił z zapytaniem do Pani Dyrektor M -GOKSiR o bezpłatne udostępnienie sal dla potrzeb uczestników projektu oraz do Pani Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie również o bezpłatne udostępnienie sal w miesiącach lipcu i sierpniu. W miesiącu kwietniu wykonano badania profilaktyczne dla 6 - ciu osób uczestniczących w projekcie.

Marzec 2014

Sporządzone były przez pracowników socjalnych kontrakty socjalne z uczestnikami projektu na 2014 r., były też wypełniane dokumenty niezbędne przy realizacji projektu. W siedzibie M-GOPS odbyło się spotkanie zespołu projektowego.

Luty 2014

Pracownicy socjalni w swoich rejonach przeprowadzili nabór osób chętnych do udziału w szkoleniach w 2014 r. W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie z osobami, które wyrazili chęć uczestnictwa w projekcie. W miesiącu lutym w siedzibie M-GOPS odbyło się również spotkanie zespołu projektowego.

Styczeń 2014

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie rozpoczął rekrutację osób chętnych do udziału w projekcie systemowym „ Program aktywizacji społecznej dla Gminy Gniewkowo”. Na stronie internetowej Ośrodka została umieszczona informacja o naborze uczestników chętnych do podjęcia szkoleń. W miesiącu styczniu w siedzibie M-GOPS odbyło się również spotkanie zespołu projektowego.

 

baner pokl kol

Umowy na szkolenia podpisane

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie informuje, że na przełomie maja i czerwca rozpoczną się szkolenia społeczne dla uczestników projektu systemowego „Program aktywizacji społecznej dla Gminy Gniewkowo”. Po zakończeniu szkoleń w zakresie aktywizacji społecznej uczestnicy rozpoczną szkolenia zawodowe. W tym 6 osób uczestniczyć będzie w kursie na opiekuna osób starszych, 24 osoby przystąpią do kursu na prawo jady kat B. W drodze zapytań ofertowych wyłonione zostały firmy - z którymi podpisane zostały umowy. Szkolenia społeczne oraz kurs prawa jazdy kat B prowadzić będzie Fundacja „Ekspert Kujawy” z Inowrocławia, kurs na opiekuna osób starszych zrealizuje Policealne Studium Zawodowe z Inowrocławia, dowozem uczestników na szkolenia zajmować się będzie firma Anet Pol z siedzibą
w Batkowie.

Projekt finansowany jest przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
Ośrodki Pomocy Społecznej

                                                                                                                                                                          Koordynator projektu

mgr Elżbieta Zajonz

 

baner pokl kol

Program aktywizacji oficjalnie rozpoczęty

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie informuje, że w dniu 21.02.2014 roku odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne w związku z realizowanym projektem systemowym „Program aktywizacji społecznej dla gminy Gniewkowo”.
Dzięki uprzejmości Sekretarz Gminy oraz Burmistrza Gniewkowa spotkanie odbyło się na Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego. Spotkanie poprowadziła Pani Kierownik M – GOPS w Gniewkowie, Elżbieta Zajonz która również pełni funkcję Koordynatora projektu wraz z Panią Sekretarz Gminy Bogumiłą Pęczkowską.
W spotkaniu uczestniczyły osoby chętne do udziału w kursie opiekuna osób starszych oraz w kursie prawa jazdy kat B. Omówione zostały główne cele i założenia projektu. Przedstawiony został wstępny harmonogram realizacji zadań na poszczególne miesiące. Na koniec spotkanie uczestnicy podpisali deklaracje uczestnictwa w projekcie. Zdjęcia ze spotkania są dostępne w zakładce galeria.

Jednocześnie informujemy, że są jeszcze wolne miejsca do uczestnictwa w oferowanych kursach. Z powyższej formy pomocy mogą skorzystać osoby, które spełnią następujące kryteria:
- Bezrobotne lub nieaktywne zawodowo
- Niepełnosprawne
- W wieku pomiędzy 18 – 64 rokiem życia,
- Zamieszkujące na terenie miasta lub gminy Gniewkowo,
- Korzystające z pomocy MGOPS,
- Nie uczestniczące wcześniej w projekcie realizowanym przez tutejszy Ośrodek.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej osobiście ul. Dworcowa 8 c lub telefonicznie pod numerem tel. (52) 358 53 63, (52) 358 53 64, (52) 358 53 61.


Projekt finansowany jest przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
Ośrodki Pomocy Społecznej

Koordynator Projektu

Elżbieta Zajonz

 

baner pokl kol

Projekt „Program aktywizacji społecznej
dla Gminy Gniewkowo” w 2014 roku

 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie informuje, że rozpoczęła się rekrutacja beneficjentów do projektu systemowego na rok 2014.

Uczestniczyć w powyższym projekcie mogą osoby:
- Bezrobotne lub nieaktywne zawodowo
- Niepełnosprawne
- W wieku pomiędzy 18 – 64 rokiem życia,
- Zamieszkujące na terenie miasta lub gminy Gniewkowo,
- Korzystające z pomocy MGOPS,
- Nie uczestniczące wcześniej w projekcie realizowanym przez tutejszy Ośrodek.

W ramach projekty będzie można skorzystać z pomocy w formie uczestnictwa w kursie prawa jazdy kat B oraz w kursie opiekun osób starszych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej osobiście ul. Dworcowa 8 c lub telefonicznie pod numerem tel. (52) 358 53 63, (52) 358 53 64, (52) 358 53 61.


Projekt finansowany jest przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
Ośrodki Pomocy Społecznej

                                                                    Koordynator Projektu

Elżbieta Zajonz