O projekcie 2014

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Gniewkowie realizuje projekt systemowy pod nazwą:  

Program aktywizacji społecznej dla Gminy Gniewkowo”

 w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.  

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Priorytet VII Promocja Integracji społecznej.
Działanie 7.1 Rozwój o upowszechnienie aktywnej integracji.
Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój o upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

     Projekt kierowany jest do osób i rodzin dysfunkcyjnych, bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i niepełnosprawnych będących mieszkańcami miasta i gminy Gniewkowo.

       Zaplanowane w projekcie działania aktywnej integracji, społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej mają na celu rozwój i podniesienie udziału rodzin w życiu społecznym, zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy a także aktywizację osób niepełnosprawnych.

Cel główny projektu:

 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji członków rodzin dysfunkcyjnych, bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i niepełnosprawnych mieszkańców miasta i gminy Gniewkowo.

            Grupą docelową w projekcie w roku 2014 jest 30 osób w tym 3 osoby niepełnosprawne zamieszkujących miasto i gminę Gniewkowo.

W projekcie zaplanowano organizację następujących działań na rzecz aktywnej integracji:  

  • Działania o charakterze społecznym:

- trening umiejętności społecznych,
- poradnictwo prawne, 
- wizerunek w pracy,

  • Działania o charakterze zawodowym:

- doradztwo zawodowe,
- kurs prawa jazdy kat.B,
- opiekun osób starszych

Beneficjentom zapewniono również:

- badania lekarskie,
- poczęstunek,
- dowóz na szkolenia,
- ubezpieczenie zdrowotne na czas udziału w projekcie,
- materiały szkoleniowe,