Projekt 2013

baner pokl kol

Kolejny projekt przed nami

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie z przyjemnością zawiadamia, że uzyskał pozytywną rekomendację Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu na realizację projektu systemowego w 2014 roku. |

Łączna wartość projektu wynosić będzie 184 615,44 zł.

Powyższa kwota obejmuje zarówno dofinansowanie jak i wniesiony wkład własny
przez Gminę.

Projekt pod tytułem „Program Aktywności Społecznej dla Gminy Gniewkowo” skierowany będzie do 30 beneficjentów, mieszkańców miasta i gminy Gniewkowo. Z projektu skorzystać będą mogły osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo oraz niepełnosprawne.

W ramach projekty będzie można skorzystać z pomocy w formie uczestnictwa w kursie prawa jazdy kat B oraz w kurie opiekun osób starszych.

W najbliższym czasie podpisany zostanie aneks do umowy na 2014 rok.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej osobiście lub telefonicznie pod numerem tel. (52) 358 53 63,   (52) 358 53 64, (52) 358 53 61.

                                                                    Koordynator Projektu

Elżbieta Zajonz

baner pokl kol

Harmonogram realizacji projektu z podziałem na

 poszczególne miesiące.

 

Grudzień 2013

 

W miesiącu grudniu zakończony został kurs prawa jazdy kat. B realizowany przez PZM w Inowrocławiu dla beneficjentów projektu. 28 beneficjentów zakończyło pozytywnie praktyczna naukę jazdy. Opłacone zostały dla nich egzaminy państwowe. Dostarczone zostały do tutejszego Ośrodka dokumenty z przeprowadzonego szkolenia. Odbyły się spotkania zespołu projektowego. Zakończony i rozliczony został projekt za lata 2012 – 2013.

 

Listopad 2013

Zakończona została praca asystenta rodzinnego. Dostarczona została do tutejszego Ośrodka pełna dokumentacja z wykonanego zadania. Pozostali uczestnicy kursu prawa jazdy kat B podeszli do egzaminów wewnętrznych, które pozytywnie zdali. Przygotowują się i podchodzą do egzaminów państwowych. Odbyły się spotkania zespołu projektowego. Ustalone zostało na dzień 12.12.2013 roku spotkanie koordynatora projektu z uczestnikami kursu prawa jazdy kat B, którzy zdali pozytywnie egzamin praktyczny.

Październik 2013

W miesiącu październiku kontynuowana była praca asystenta rodzinnego w rodzinach wytypowanych do projektu. Zakończone zostało działanie w postaci zastosowania nowatorskiej metody pracy z rodziną. Konferencja Grupy Rodzinnej została zastosowana w 5 rodzinach z terenu miasta oraz gminy Gniewkowo. Pierwsi uczestnicy kursu prawa jazdy kat B podeszli do egzaminów teoretycznych wewnętrznych i przygotowują się do egzaminów państwowych. Fundacja Nadzieja dla Rodzin z Torunia oraz PZM z Inowrocławia wystąpili z zapytaniem do tutejszego Ośrodka o możliwość przedłużenia realizowanych zadań do końca listopada 2013 roku. Tutejszy Ośrodek wyraził na powyższe zgodę. Aneksy do umów podpisane zostały 30.10.2013 roku. W miesiącu październiku odbyły się dwa spotkania zespołu projektowego.

Wrzesień 2013

W miesiącu wrześniu kontynuowana jest praca asystenta rodzinnego z wytypowanymi do projektu rodzinami. Beneficjenci kontynuują realizację kursu prawa jazdy kat B poprzez indywidualne jazdy z instruktorami. W miesiącu wrześniu pracownicy socjalni przedstawili koordynatorom rodziny do nowatorskiej metody pracy z rodziną - KGR. Dwa razy w miesiącu odbyły się spotkania zespołu projektowego w związku z realizacją działań POKL.

Sierpień 2013

W miesiącu sierpniu rozpoczęły się szkolenia zawodowe z zakresu ABC Komputera dla 8 beneficjentów projektu oraz z zakresu kursu prawa jazdy kat B dla 29 beneficjentów. Prawo jazdy rozpoczęło się szkoleniem z zakresu zajęć teoretycznych. Następnie uczestnicy indywidualnie umawiali się na zajęcia praktyczne z instruktorami. Kontynuowana jest praca asystentów rodzinnych z wytypowanymi do projektu rodzinami. Rozpoczęta została praca pracowników socjalnych z zastosowaniem nowatorskiej metody pracy z rodziną – KGR poprzez zgłoszenie rodziny do Fundacji Nadzieja dla Rodzin z Torunia. W dalszym ciągu odbywają się spotkania zespołu projektowego.

Lipiec 2013

W miesiącu lipcu 2013r. w projekcie systemowym POKL nadal   kontynuowane były szkolenia społeczne :

- warsztaty poradnictwa prawnego
- warsztaty wspierające rodzinę
- warsztaty- wizerunek w domu i pracy
- indywidualna rozmowa w pielęgniarką

W miesiącu lipcu 2013 szkolenia obywały się w sali udostępnionej przez Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie . Nadal   kontynuowana była praca asystentów z 10 rodzinami. W miesiącu lipcu odbyły się 2 spotkania zespołu projektowego. Sporządzone i przekazane zostało sprawozdanie za drugi kwartał realizacji projektu do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

Czerwiec 2013

W miesiącu czerwcu odbyły się warsztaty z zakresu:

- warsztaty gospodarowania budżetem
- doradztwo zawodowe
- trening umiejętności społecznych

Powyższe szkolenie odbywały się w Ratuszu w Gniewkowie, w której sala została bezpłatnie udostępniona przez Urząd Miejski w Gniewkowie. Dokonano również ustaleń z Fundacją Nadzieja dla Rodzin w sprawie pracy asystentów rodziny. Nastąpiły pierwsze spotkania z rodzinami, w których świadczone będzie wsparcie asystenta. Stworzone zostały plany pracy z rodziną i harmonogramy spotkań. W miesiącu czerwcu odbyło się spotkanie koordynatora projektu z uczestnikami kursu prawa jazdy kat B, którzy pozytywnie zdali egzaminy państwowe w 2012 r. W spotkaniu uczestniczyła również Pani Renata Napierkowska – dziennikarz lokalnej gazety. Po spotkaniu ukazał się w lokalnym piśmie artykuł wraz ze zdjęciem uczestników projektu. Odbyły się również dwa spotkania zespołu projektowego.

Maj 2013

W miesiącu maju rozstrzygnięty został przetarg i wyłoniono firmy, która będą realizować poszczególne zadania projektu POKL. Podpisane zostały umowy z wyłonionymi firmami. Rozpisane i rozstrzygnięte zostało również zapytanie ofertowe dotyczące dowożenia uczestników projektu na poszczególne zajęcia. Odbyły się spotkania pracowników socjalnych z beneficjentami, na których przekazano informacje dotyczące terminu rozpoczęcia szkoleń i harmonogramy zajęć. Również w miesiącu maju odbyły się dwa spotkania zespołu projektowego na których omawiano przebieg realizacji projektu oraz ustalono harmonogramy przeprowadzanych kontroli na szkoleniach społecznych.

Kwiecień 2013

W miesiącu kwietniu dokonano opłaty za stronę internetową, utworzoną na potrzeby projektu, na której znajdują się aktualne wiadomości dotyczące realizacji POKL. Ponadto trwają przygotowania do przetargu, w wyniku którego zostaną wyłonione firmy szkolące, które będą realizować zadania projektu, szkolenia społeczne, kurs ABC Komputera oraz kurs prawa jazdy kat B. W miesiącu kwietniu odbyły się również dwa spotkania zespołu projektowego na którym omówiono działania zespołu projektowego. Sporządzone i przekazane zostało sprawozdanie z realizacji projektu za pierwszy kwartał do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

 Marzec 2013

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie wystąpił z zapytaniem do Gimnazjum w Gniewkowie o bezpłatne udostępnienie sal dla potrzeb uczestników projektu. Sporządzone były przez pracowników socjalnych kontrakty socjalne z uczestnikami projektu na 2013 r., były też wypełniane dokumenty niezbędne przy realizacji projektu.

Ponadto w bieżącym miesiącu nastąpiło ostateczne przydzielenie uczestników projektu pracownikom socjalnym. W miesiącu marcu w siedzibie MGOPS odbyły się dwa spotkania zespołu projektowego.

Luty 2013

W dalszym ciągu prowadzona była przez pracowników socjalnych w swoich rejonach rekrutacja osób chętnych do udziału w szkoleniach w 2013 r. W miesiącu lutym w siedzibie MGOPS odbyły się dwa spotkania zespołu projektowego.

Styczeń 2013

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie przeprowadził rekrutację osób chętnych do udziału w projekcie na 2013 r. „ Program aktywizacji społecznej dla Gminy Gniewkowo”. Na stronie internetowej Ośrodka została umieszczona informacja o naborze uczestników chętnych do podjęcia szkoleń. W miesiącu styczniu w siedzibie MGOPS odbyły się dwa spotkania zespołu projektowego.

baner pokl kol

SPOTKANIE   UCZESTNIKÓW KURSU PRAWA JADY   KAT. B

W dniu 26.09.2013 r. odbyła się spotkanie koordynatora projektu systemowego pod tytułem „Program aktywizacji społecznej dla Gminy Gniewkowo” Panią Elżbietą Zajonz z przedstawicielem Polskiego Związku Motorowego w Inowrocławiu Panią Beatą Pierzchalską w sprawie zajęć praktycznych do kursu prawa jazdy kat. B. W spotkaniu uczestniczyli również pracownicy socjalny M-GOPS w Gniewkowie oraz beneficjenci projekt. W roku 2013 w kursie prawa jady Kat. B uczestniczy 29 beneficjentów. Celem spotkania było omówienie bieżących problemów związanych z zajęciami praktycznymi na kursie prawa jazdy oraz motywacja beneficjentów aby sprawnie i w terminach wyznaczonych przez PZM uczestniczyli w zajęciach praktycznej nauki jazdy. Omówiono plan działania na miesiąc październik 2013r. Przypomniano również beneficjentom, że kurs prawa jazdy kończy się 30 października 2013r. i wszyscy uczestnicy muszą w tym miesiącu przystąpić do egzaminy państwowego.
Zdjęcia z powyższego spotkania można obejrzeć w zakładce galeria.

baner pokl kol

Projekt

„Program aktywizacji społecznej dla gminy Gniewkowo”

w trakcie realizacji.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie informuje, że projekt systemowy w 2013 roku jest realizowany zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.
W miesiącu czerwcu oraz lipcu 2013 odbyły się szkolenia społeczne dla beneficjentów projektu. W sierpniu 8 osób uczestniczyło w kursie komputerowym ABC Komputera. Natomiast 29 osób pozytywnie zakończyło teoretyczną część kursu prawa jazdy kat B i przystępuje do praktycznej nauki jazdy z instruktorami. Uczestnicy kursu prawa jazdy w miesiącu listopadzie przystępować będą do egzaminów państwowych. Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia na egzaminach. W wrześniu 8 uczestników projektu wraz z osobą towarzyszącą, realizujących Program Aktywności Lokalnej w ramach integracji uda się do Torunia na projekcję filmu do kina. Po seansie wymienić się będą mogli wrażeniami przy kawie oraz słodkim poczęstunku, który również finansowany będzie z środków POKL.

 

baner pokl kol

ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE SPOŁECZNE

Koordynator projektu realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie zaprasza podmioty publiczne i niepubliczne oraz wszystkie osoby zainteresowane do udziału w konsultacjach społecznych dla projektu „Program aktywizacji społecznej dla Gminy Gniewkowo”, który będzie realizowany w 2014 roku. Beneficjentami projektu mogą być osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, niepełnosprawne, które są mieszkańcami miasta i gminy Gniewkowo, są podopiecznymi tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz są w wieku aktywności zawodowej. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji członków rodzin dysfunkcyjnych, bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i niepełnosprawnych wśród klientów Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez aktywną integrację czyli wzrost aktywności zawodowej oraz kompetencji społecznych. Osoby chętne i zainteresowane konsultacją dotyczącą projektu systemowego na etapie tworzenia diagnozy potrzeb proszone są o kierowania uwag na adres mailowy Ośrodka: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 2013.07.31.

 

                                                                                                                      Koordynator Projektu
                                                                                        
mgr Elżbieta Zajonz

                                           ---------------------------------------------------

 baner pokl kol

Szkolenia rozpoczęte. Czas na aktywizację!

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie w związku z kontynuacją w 2013 roku projektu systemowego „Program aktywizacji społecznej dla gminy Gniewkowo” wyłonił w wyniku przetargu nieograniczonego firmy, które będą wykonywać poszczególne działania przewidziane w projekcie.

realizację powierzono następującym Wykonawcom:

Szkolenia społeczne w formie warsztatów i treningów - Fundacja „Ekspert-Kujawy”, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław

Usługa asystenta rodziny - Fundacja „Nadzieja dla rodzin”, ul. Kopernika 22, 87-100 Toruń

Usługa pracy z rodziną z zastosowaniem nowatorskiej metody pracy z rodziną - Fundacja „Nadzieja dla rodzin”, ul. Kopernika 22, 87-100 Toruń

Kursu komputerowy „ABC komputera” - Policealne Studium Zawodowe, ul. Szklarska 7, 88-100 Inowrocław

Kurs prawa jazdy kat. B – Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z.o.o., ul. Białogardzka 7, 85-808 Bydgoszcz, Zakład Nr 7, ul. Roosevelta 29, 88-100 Inowrocław

Beneficjentom projektu zagwarantowano bezpłatny transport na zajęcia. Usługa powyższa będzie wykonywana przez PPHU „ANET-POL” Aneta Kijanowska Batkowo 38, 88-100 Inowrocław.

                                                                                        Koordynator Projektu

                                                                                        mgr Elżbieta Zajonz

baner pokl kol

                                                Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie w roku 2013 kontynuuje projekt systemowy na lata 2012 / 2013. Koszt projekty w roku 2013 wynosił będzie 274 750,00 zł. W roku 2013 w projekcie uczestniczyć będzie ogółem 57 beneficjentów. W projekcie realizowane będą działania o charakterze społecznym i zawodowym:  

       1. działania o charakterze społecznym: 

trening umiejętności społecznych, 

warsztaty z zakresu poradnictwa prawnego, 

warsztaty doradztwa zawodowe, 

warsztaty wizerunek w domu i pracy, 

warsztaty wspierające rodzinę, 

warsztaty gospodarowania budżetem , 

indywidualna rozmowa z pielęgniarką, 

świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji asystenta rodzinnego,  

kontynuacja nauki w szkole celem zdobycia wykształcenia,  

świadczenie usługi polegającej na pracy z rodzina z zastosowaniem nowatorskiej metody pracy z osobą lub rodziną ,  

działania o charakterze środowiskowym, tj. wyjazd beneficjentów wraz z osobami towarzyszącymi do teatru im. W. Hożycy w Toruniu.

2.działania o charakterze zawodowym: 

kurs prawa jady kat. B oraz zorganizowanie egzaminu wewnętrznego i opłacenie pierwszego

   egzaminu państwowego, 

kurs komputerowy „ABC Komputera”,

                              baner pokl kol                                                Rekrutacja do projektu w roku 2013

         Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie w roku 2013 kontynuuje projektu systemowy w ramach projektu dwuletniego na lata 2012 – 2013 pod tytułem: „Program aktywizacji społecznej dla gminy Gniewkowo” . W roku 2013 podjęto działania w ramach, których zakwalifikowano do projektu 57 osób. Nadmienić należy, że w roku 2011 tut. Ośrodek sporządził diagnozę potrzeb, którą następnie wykorzystał podczas tworzenia projektu systemowego na lata 2012/2013. Wstępna lista osób do udziału w projekcie na rok 2013 była już utworzona w roku 2012. Z uwagi na dwuletni okres trwania projektu w bieżącym roku dokonano korekty   listy osób zakwalifikowanych. Ponadto tut. Ośrodek uzyskał zgodę instytucji pośredniczącej – Regionalnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Toruniu do zwiększenia ilości beneficjentów w projekcie na rok 2013.