Projekt 2012

 

baner pokl kol 

 

Podsumowanie realizacji projektu w 2012 roku

Beneficjenci uczestniczący w projekcie systemowym p.n. „Program aktywizacji społecznej dla Gminy Gniewkowo” w 2012 roku pozytywnie zakończyli udział w zaplanowanych szkoleniach. W powyższych zajęciach o następującej tematyce uczestniczyło 57 osób:

- Trening umiejętności społecznych,

- Wizerunek w domu i w pracy,

- Warsztaty gospodarowania budżetem domowym,

- Poradnictwo prawne,

- Indywidualna rozmowa z pielęgniarką,

- Warsztaty wspierające rodzinę.

Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali dyplomy potwierdzające uczestnictwo w spotkaniach. W kursach zawodowych uczestniczyło łącznie 37 osób.
W kursie „Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” uczestniczyło 10 osób. Szkolenie zakończyło się pełnym sukcesem dla beneficjentów projektu. Uczestnicy nabyli nowe doświadczenia oraz zdobyli nowe umiejętności, które pomogą im znaleźć zatrudnienie.
W kursie prawa jazdy kat. B uczestniczyło 27 osób. Wszyscy pozytywnie przeszli egzaminy wewnętrzne po zakończonych wykładach teoretycznych. Następnie zgodnie z indywidualnymi harmonogramami przystępowali do egzaminów państwowych. Egzamin teoretyczny zdało 17 osób, natomiast 11 osób zdało pozytywnie egzamin praktyczny i są posiadaczami prawa jazdy kat. B.

Wszystkim uczestnikom, którzy zdali pozytywnie egzaminy gratulujemy, natomiast osobom, które przystępują do kolejnych egzaminów życzymy wytrwałości i oczywiście samych pozytywnych wyników.

                                                           Koordynator Projektu

                                                        mgr Elżbieta Zajonz

baner pokl kol

Realizacja projektu w 2012 r.

 „Program aktywizacji społecznej dla Gminy Gniewkowo”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

       Poddziałanie 7.1.1 Rozwój o upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

           M-GOPS w Gniewkowie informuje, że dobiega końca realizacja projektu systemowego w 2012 roku. Koszt projektu w 2012 r. wynosił 246 699 zł. W projekcie uczestniczy 57 beneficjentów, mieszkańców miasta i gminy Gniewkowo.

             W ramach projektu między innymi grupa beneficjentów licząca 10 osób ukończyła kurs zawodowy – nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej tym samym uczestnicy nabyli nowe umiejętności społeczne i nowe kwalifikacje zawodowe. Dwie grupy osób bezrobotnych ( 15 – osobowa oraz 12 – osobowa) uczestniczyły w kursie prawa jazdy kat. B. Kurs obejmował 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznej nauki jazdy na placu jak i w terenie. Kurs prawa jazdy kategorii B prowadził Ośrodek Szkolenia Kierowców Fundacja „Ekspert – Kujawy”.

pokl2012foto1

Na zdjęciu druga grupa osób uczestniczących w kursie prawa jazdy kat. B

Uczestnicy pierwszej grupy pomyślnie ukończyli zajęcia teoretyczne i przystąpili do egzaminów wewnętrznych. Osoby z pierwszej grupy sukcesywnie przystępują do egzaminów państwowych na prawo jazdy w terminach zaplanowanych, osoby z grupy drugiej przystąpią do egzaminu państwowego w roku 2013.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia

 

                                                                Koordynator Projektu

                                                             mgr Elżbieta Zajonz

 

baner pokl kolKoszt projektu pn. „Program aktywizacji społecznej dla Gminy Gniewkowo” na lata 2012/2013 przedstawia się następująco:

2012 r.

 Kwota ogółem wynosi: 246.699,07 zł, z tego:

-  25.903,40 zł stanowi wkład własny wnoszony przez tut. Ośrodek

220.795,67 zł stanowi kwotę dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 2013 r.

 Kwota ogółem wynosi: 274.750,00 zł, z tego:

-  28.848,75 zł stanowi wkład własny wnoszony przez tut. Ośrodek

-  245.901,25 zł stanowi kwotę dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W ramach realizowanego projektu M-GOPS w Gniewkowie przeprowadził w 2012 r. dwa postępowania w trybie przetargu nieograniczonego celem wyłonienia Wykonawców na realizację usług szkoleniowych oraz usługi pracy z rodziną. W wyniku prowadzonego postępowania podpisano umowy na realizację poszczególnych zadań przewidzianych w projekcie. Wydatki na ten cel kształtują się w kwocie 84.675,00 zł.
      Ponadto pozostałe wydatki związane z projektem, których wartość nie przekraczała kwoty 14 tyś. euro wydatkowane zostały zgodnie z wytycznymi Regulaminu M-GOPS w Gniewkowie o udzieleniu zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 14 tyś. euro z dnia 2 maja 2012 r.