O projekcie 2012

baner pokl kol 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie realizuje projekt systemowy pod nazwą:  

„Program aktywizacji społecznej dla Gminy Gniewkowo”

 w okresie od 01.03.2012 r. do 31.12.2013 r.  

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Priorytet VII Promocja Integracji społecznej.
Działanie 7.1 Rozwój o upowszechnienie aktywnej integracji.
Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój o upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Charakterystyka projektu

      Projekt kierowany jest do osób i rodzin dysfunkcyjnych , bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i niepełnosprawnych będących mieszkańcami miasta i gminy Gniewkowo.

        Zaplanowane w projekcie działania aktywnej integracji, społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej mają na celu rozwój i podniesienie udziału rodzin w życiu społecznym, zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy a także aktywizację osób niepełnosprawnych.

        Dzięki udziałowi w projekcie beneficjenci nasi zwiększają swoje szanse na rynku pracy, ponad to rodziny znajdujące się z różnych przyczyn w trudnej sytuacji , mające problemy rodzinne, życiowe i wychowawcze mogą korzystać z pomocy specjalistów a co z tym się wiąże poprawić relacje panujące w rodzinie.

       W wyniku działań podejmowanych w projekcie na rzecz klientów współmierne korzyści widoczne będą również dla otoczenia rodzinnego i społecznego tych osób, gdyż możliwa będzie poprawa sytuacji rodzinnej i bytowej.

      W związku z udziałem w projekcie nasz Ośrodek pozyskał środki finansowe na zatrudnienie pracownika socjalnego, który wykonuje zadania wynikające z realizacji projektu oraz zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Pozyskanie dodatkowego etatu jest dużym odciążeniem kadry Ośrodka, gdyż liczne zmiany w zakresie pomocy społecznej wiążą się ze zwiększeniem obowiązków służbowych kadry zatrudnionej w Ośrodku.

 Projekt zarządzany jest przez zespół projektowy w skład, którego wchodzą:

- koordynator,
-
asystent koordynatora,
-
księgowa projektu,
-
pracownicy socjalni.

Cel główny projektu:

 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji członków rodzin dysfunkcyjnych, bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i niepełnosprawnych mieszkańców miasta i gminy Gniewkowo.

 Cele szczegółowe:  

  • Wzrost predyspozycji zawodowych oraz kompetencji edukacyjnych wśród 27 osób w 2012 r.
  • Wzrost predyspozycji zawodowych oraz kompetencji edukacyjnych wśród 34 osób w 2013 r.
  • Wzrost predyspozycji społecznych 45 osób w 2012 r.
  • Wzrost predyspozycji społecznych dla 50 osób w 2013 r.
  • Zwiększenie potencjału ośrodka poprzez zatrudnienie pracownika socjalnego w 2012/2013 r.

 Grupa docelowa:

Grupą docelową w projekcie jest 95 osób w tym 10 osób niepełnosprawnych zamieszkujących miasto i gminę Gniewkowo.

   W projekcie zaplanowano organizację następujących działań na rzecz aktywnej integracji :  

  • Działania o charakterze społecznym:

- trening umiejętności społecznych,

- poradnictwo prawne, 

 - wizerunek w domu i pracy,

 - warsztaty gospodarowania budżetem,

- warsztaty wspierające rodzinę,

 - indywidualna rozmowa z pielęgniarką,

- zatrudnienie 2 asystentów rodziny,

- „ABC komputera”,

- praca z rodziną z zastosowaniem nowatorskiej metody. 

  • Działania o charakterze zawodowym:

- doradztwo zawodowe,

- kurs prawa jazdy,

-  
kurs nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej.

  • Działania o charakterze środowiskowym:

- zaplanowano wyjazd integracyjny dla 8 beneficjentów wraz z osobą towarzyszącą do   teatru   w celu tworzenia pozytywnych więzi rodzinnych ( poczęstunek, bilety do teatru, dowóz na spektakl).

Beneficjentom zapewniono również:

- badania lekarskie,

-    poczęstunek,

-  dowóz na szkolenia,

- ubezpieczenie zdrowotne na czas udziału w projekcie,

- materiały szkoleniowe,

- dla dwóch osób kontynuujących naukę również:

o- opłacenie czesnego,

      o- zakup podręczników,

      o- zakup biletów na dojazdy do szkoły.