Prace społecznie użyteczne

 

Prace społecznie użyteczne:

Wprowadzony od dnia 1 listopada 2005 r. nowy instrument aktywizacji społeczno-zawodowej, którym są prace społecznie użyteczne stanowi istotny element aktywnych form pomocy na rzecz osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, które nie uzyskują zasiłku dla bezrobotnych oraz korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Prace społecznie użyteczne stanowią pierwszy etap w reintegracji społeczno-zawodowej beneficjentów pomocy społecznej.

Zasady organizacji prac społecznie użytecznych:

Prace społecznie użyteczne mogą być organizowane przez gminę w:

1.Jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (tj. ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach wsparcia, ośrodkach interwencji kryzysowej, powiatowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub innych jednostkach utworzonych przez gminę na podstawie art. 111 ustawy o pomocy społecznej w celu realizacji zadań pomocy społecznej;

2.Organizacjach pozarządowych statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej;

3.Organizacjach pozarządowych realizujących zadania z pomocy społecznej na zlecenie lub w ramach działań statutowych;

4.Instytucjach działających na rzecz społeczności lokalnej, nie działających w celu maksymalizacji zysku, do których nie mają zastosowania przepisy dotyczące pomocy publicznej.

Prace społecznie użyteczne skierowane są do:

 • osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu, posiadających II profil, które jednocześnie korzystających ze świadczeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie (zarówno świadczeń pieniężnych, jak i niepieniężnych) zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej;
 • osób uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Realizacja zadania:

W ramach prac społecznie użytecznych Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie realizuje następujące zadania:

 

 1. Kierowanie osób do Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu, celem otrzymania skierowania do wykonywania prac społecznie użytecznych;
 2. Naliczanie i wypłata należnych świadczeń z tytułu wykonywania niniejszych prac oraz ekwiwalentu pieniężnego za użytkowanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz pranie odzieży;
 3. Współpraca z instytucjami i organizacjami, w których realizowane są prace społecznie użyteczne;
 4. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu;
 5. Zawiadamianie Starosty o przypadkach: niezgłoszenia się bezrobotnego do wykonywania prac społecznie użytecznych, niepodjęcia przydzielonej pracy, opuszczenia miejsca wykonywania pracy, naruszenia porządku i dyscypliny w miejscu wykonywania pracy.

Miejsce oraz czas wykonywania prac:

Prace społecznie użyteczne wykonywane są na rzecz sołectw z terenu Gminy Gniewkowo w okresie od maja do października.
Miesięczny harmonogram pracy uzależniony jest od potrzeb poszczególnego sołectwa.

Harmonogram pracy wraz z potwierdzoną listą obecności należy dostarczyć do 5-ego dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu przepracowanym do M-GOPS w Gniewkowie.

Uprawnienia osoby skierowanej do prac społecznie użytecznych:

 1. Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne zachowuje status osoby bezrobotnej w trakcie wykonywania tych prac. Po ich zakończeniu zobowiązana jest niezwłocznie stawić się do Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu;
 2. Osoby skierowane do prac społecznie użytecznych wykonują swoją pracę na rzecz społeczności lokalnej (w wymiarze maksymalnie do 10 godzin tygodniowo, 40 godzin miesięcznie) otrzymują świadczenie pieniężne w wysokości ustalonej przez gminę.
  Aktualna wartość świadczenia za 1 godzinę prac społecznie użytecznych wykonywanych w okresie od dnia 1 czerwca 2014r. do dnia 31 maja 2015r. wynosi 8,10zł;
 3. Świadczenie za wykonywanie prac społecznie użytecznych nie przysługuje za okres niewykonywania pracy społecznie użytecznej, w tym także za okres nieobecności udokumentowanej. Wypłata świadczenia dotyczy jedynie faktycznie przepracowanych godzin;
 4. Świadczenie pieniężne osobom wykonującym prace społecznie użyteczne wypłacane jest w banku PBS Janikowo o/Gniewkowo, w terminie 12-ego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym realizowane były prace społecznie użyteczne, jeżeli dzień 12 -ty będzie dniem wolnym od pracy wypłata świadczenia nastąpi w dzień poprzedzający;
 5. Ekwiwalent pieniężny za użytkowanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz pranie odzieży osobom wykonującym prace społecznie użyteczne będzie wypłacany z dołu co dwa miesiące w dniu wypłaty świadczenia za wykonywanie prac społecznie użytecznych;
 6. Harmonogram wykonywania prac społecznie użytecznych ustalany będzie indywidualnie z sołtysami sołectw, na terenie których będą wykonywanie PSU;
 7. Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym (z tytułu posiadania statusu osoby bezrobotnej);
 8. W okresie wykonywania prac społecznie użytecznych bezrobotny przestrzega ustalonego w miejscu wykonywania pracy porządku i dyscypliny oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj Dz. U. z 2015 r., poz. 163, z póź. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2011r. Nr 155 poz. 921).
 4. Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. nr XX/93/2015 w sprawie rocznego planu potrzeb z zakresu wykonywania prac społecznie użytecznych.