Usługi opiekuńcze

Dla kogo usługi specjalistyczne? 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. Może to być pomoc w codziennych czynnościach życiowych, załatwianiu spraw urzędowych, edukacji, czy zapewnieniu integracji ze środowiskiem lokalnym. Jesteśmy świadomi, że wśród nas żyją osoby chore psychicznie, niepełnosprawne umysłowo, osoby z przejściowymi zaburzeniami psychicznymi. Chorzy psychicznie to często członkowie naszych rodzin. Z pewnością osoby dotknięte tym zaburzeniem oczekują wsparcia, które ułatwi im codzienne życie.
           
Wniosek o przyznanie tej formy pomocy składa się u pracowników socjalnych w siedzibie Ośrodka w Gniewkowie ul. Dworcowa 8c. telefon nr 52 3585361.

                                          Kierownik M-GOPS

                                                                                           mgr Elżbieta Zajonz

 ----------------------------------------------

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Podstawa prawna:

Art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 r. nr 64, poz.593).

Uchwała nr XVI/111/2012 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Kto może skorzystać z pomocy w formie usług opiekuńczych?

Osoba samotna, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić (art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Usługi opiekuńcze są przyznawane osobom samotnym, które z powodu niepełnosprawności, chorób, wieku lub z innych przyczyn wymagają pomocy ze strony innych osób. Pomoc taka może być udzielona także osobom w rodzinie, jeśli rodzina nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić, a osoba z powodu wieku, niepełnosprawności, chorób, wieku lub innych przyczyn wymaga pomocy.

Jak zwrócić się o udzielenie pomoc w formie usług?

O pomoc w formie usług opiekuńczych, należy zwrócić się pisemnie do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Prośba może być zgłoszona przez osobę zainteresowaną, członka rodziny lub osoby postronne (np. pielęgniarkę środowiskową). Jednocześnie wymagane jest zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia uzasadniające korzystanie z usług opiekuńczych i zaleconą przez lekarza pielęgnację (np. zaświadczenie od lekarza rodzinnego). Po zgłoszeniu prośby o udzielenie powyższej pomocy pracownik socjalny z ośrodka pomocy społecznej odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. rodzinny wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej podopiecznego. Od wyników wywiadu zależy ustalenie wysokości ewentualnej odpłatności za usługi, ilości godzin przyznanych usług oraz zakres wykonywanych usług.

Warunki odpłatności

Decyzje o przyznaniu usług opiekuńczych wydaje Kierownik ośrodka pomocy społecznej. Decyzja zawiera informację o rodzaju, zakresie, miejscu świadczenia usług oraz okresie, na jaki została przyznana pomoc. Natomiast odpłatność w % jest ustalona poprzez wytyczne zawarte w Uchwale nr XVI/111/2012 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

Kiedy można zostać zwolnionym z częściowo lub całkowicie z opłat za świadczone usługi?

Rada Gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby uprawnionej, wniosek przedstawiciela ustawowego lub pracownika socjalnego Kierownik może zwolnić świadczeniobiorcę w całości lub częściowo z ponoszenia opłat za określony czas korzystania z usług ze względu na:

1.zdarzenia losowe,

2.konieczność ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, ośrodku wsparcia lub placówce rahabilitacyjno-leczniczej.