Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Podstawa prawna:

Zarządzenie nr 10/2012 Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie w sprawie ustalenia odpłatności za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych w miejscu zamieszkania.

Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. nr 189 poz. 1598 z 30.09.2005 r.)

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Kto może skorzystać z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ?

Osoba samotna, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić (art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności i świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem.

Usługi specjalistyczne są świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób chorujących psychicznie, osób chorujących neurologiczne lub z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego, osób z upośledzeniem umysłowym.

Jak zwrócić się o udzielenie pomoc w formie specjalistycznych usług?

O pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych należy zwrócić się pisemnie do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Prośba może być zgłoszona przez osobę zainteresowaną, członka rodziny lub osoby postronne (np. pielęgniarkę środowiskową). W przypadku ubiegania się o specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaświadczenie powinien wystawić lekarz psychiatra na odpowiednim druku. Po zgłoszeniu prośby o udzielenie powyższej pomocy pracownik socjalny z ośrodka pomocy społecznej odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. rodzinny wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej podopiecznego. Od wyników wywiadu zależy ustalenie wysokości ewentualnej odpłatności za usługi, ilości godzin przyznanych usług oraz zakres wykonywanych usług.

 Warunki odpłatności

Decyzje o przyznaniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydaje Kierownik ośrodka pomocy społecznej. Decyzja zawiera informację o rodzaju, zakresie, miejscu świadczenia usług oraz okresie, na jaki została przyznana pomoc. Natomiast odpłatność w % jest ustalona poprzez wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. nr 189 z 30.09.2005 r.)

Kiedy można zostać zwolnionym z częściowo lub całkowicie z opłat za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze ?

Minister Polityki Społecznej określa w drodze rozporządzenia szczegółowe warunki zwolnienia z ponoszenia odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może być, na jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas określony, zwłaszcza ze względu na:

1. konieczność korzystania, co najmniej z dwóch rodzajów specjalistycznych usług;

2. konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparciaza pobyt członka rodziny w placówce opiekuńczo-wychowawczej, leczniczo-rehabilitacyjnej, opiekuńczo-leczniczniczej lub pielęgnacyjno-opiekuńczej;

3.konieczność korzystania przez więcej niż jedną osobę w rodzinie z pomocy w formie specjalistycznych usług lub usług opiekuńczych, w tym, co najmniej jedną przewlekle chorą.

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w pełni finansowane jest ze środków finansowych otrzymywanych w ramach dotacji celowej od Wojewody. Dlatego też ilość świadczonych usług uzależniona jest od wysokości otrzymanej dotacji na ten cel w danym roku kalendarzowym.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie sprawuje opiekę obecnie w 25 środowiskach. Pomoc świadczy 6 Pań opiekunek. Każda pomoc udzielana osobie chorej jest wykonywana z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem. Opiekunki, mając na uwadze indywidualne potrzeby podopiecznych, dokładają wszelkich starań, aby osoba korzystająca z usług opiekuńczych była otoczona ciepłem, zaufaniem i wsparciem, aby czuła się bezpiecznie.

Pełnej informacji dotyczącej świadczenia usług można uzyskać w godzinach urzędowania Ośrodka, pokój nr 22, telefon 52 3585361.