Dodatki mieszkaniowe

                                        Ustalanie uprawnień do dodatku mieszkaniowego

 

Podstawa prawna

 

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz.734) ze zmianą ustawy - Ustawa z dnia 8 października 2004 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 240, poz. 2406),

 

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz.1817z póź. zm.).

 

Kto jest uprawniony do dodatku mieszkaniowego?

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich własność, i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom, mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki, związane z jego zajmowaniem,
 • osobom, zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

 

Dodatek mieszkaniowy naliczany jest na podstawie dochodów z pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku. Dochód stanowią m. in.:

 

 

 

 • wynagrodzenie za pracę (dochód brutto po potrąceniu składek ZUS i kosztów uzyskania), nagrody pieniężne wypłacane przez zakład pracy,
 • składki zdrowotne naliczane przez Powiatowy Urząd Pracy lub pracodawcę (w przypadku przebywania na urlopie wychowawczym),
 • alimenty, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 • zasiłek rodzinny, świadczenie pielęgnacyjne wraz ze składką zdrowotną naliczoną przez ośrodek pomocy społecznej,
 • renta, emerytura, zasiłek dla bezrobotnych,
 • stypendia otrzymywane przez studentów, żołdy,
 • zasiłek chorobowy,
 • finansowa pomoc rodziny, dochód ze sprzedaży, dochód za wynajem lokalu mieszkalnego lub użytkowego, prace dorywcze,
 • zasiłek macierzyński,
 • dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego oraz podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 • zasiłek stały oraz składka zdrowotna naliczana przez Ośrodek,
 • dochód z prowadzenia działalności gospodarczej,
 • dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dopłaty unijne,
 • nadpłata z tytułu rozliczenia zużycia energii cieplnej oraz wody i kanalizacji.

 

 Podstawą przyznania dodatku mieszkaniowego jest:

 

 

 

 • złożenie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 • posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu,
 • spełnienie kryterium metrażowego i dochodowego.
 • przedłożenie bieżącej faktury za energię elektryczną - jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego.

 

Dochód kwalifikujący do dodatku mieszkaniowego (po potrąceniu składek ZUS i kosztów uzyskania przychodu) wynosi:

 

 

 

 • w gospodarstwie wieloosobowym: 1.055,56 zł na osobę, tj. 125% najniższej emerytury,
 • w gospodarstwie jednoosobowym: 1.477,79 zł, tj. 175% najniższej emerytury.

 

 

 

Uwagi: Wysokość najniższej emerytury - od dnia 1.03.2014 r. - wynosi 844,45 zł (niniejsza kwota podlega zmianom w ciągu roku w związku z waloryzacją świadczeń).

 

 Tytuł prawny do zajmowanego lokalu - należy przez to rozumieć:

 

 • najem,
 • podnajem,
 • spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie lub własnościowe),
 • własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej,
 • własność innego lokalu mieszkalnego,
 • własność domu jednorodzinnego,
 • własność budynku wielorodzinnego, w którym zajmuje lokal,
 • inny tytuł prawny,
 • bez tytułu prawnego, ale oczekujący na dostarczenie przysługującego lokalu zamiennego lub socjalnego.

 

Powierzchnia użytkowa lokalu nie może przekraczać powierzchni normatywnej, która dla gospodarstwa:

 

 • 1-osobowego wynosi 35,00 m2* : 45,50 m2** :   52,50 m2***
 • 2-osobowego wynosi 40,00 m2* : 52,00 m2** :   60,00 m2***
 • 3-osobowego wynosi 45,00 m2* : 58,50 m2** :   67,50 m2***
 • 4-osobowego wynosi 55,00 m2* : 71,50 m2** :   82,50 m2***
 • 5-osobowego wynosi 65,00 m2* : 84,50 m2** :   97,50 m2***
 • 6-osobowego wynosi 70,00 m2* : 91,00 m2** : 105,00 m2***

 

* powierzchnia normatywna Ustawa dopuszcza ustępstwa.

 


Dodatek mieszkaniowy przysługuje również w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:
**   30%
***  50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60%.

 

W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywna powierzchnię użytkową o 5 m2.

W przypadku przekroczenia powierzchni użytkowej lokalu, normatywna powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku

lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.


O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o

niepełnosprawności.

 

Wniosek należy udokumentować załączając:

 

 

 

 • dowód osobisty wnioskodawcy
 • decyzję o przydziale mieszkania, umowę najmu bądź akt notarialny potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu
 • aktualny aneks czynszowy
 • ostatni rachunek za wodę
 • ostatni rachunek za energię elektryczną
 • zaświadczenie o dochodzie ( przychód – ZUS – koszty uzyskania przychodu)z trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego wystawionego przez zakład pracy na zaświadczeniu bądź odcinki od renty lub emerytury 

 

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku:

 

Druki wniosków o ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego można pobierać w Dziale Świadczeń Rodzinnych M-GOPS w Gniewkowie, ul. Dworcowa 8 c (pok. nr 36).